Valentyn Silvestrov. Biography

Valentyn Silvestrov (1937, Kyiv) is one of the brightest "modernists" of the 1960s generation and the world's most famous contemporary Ukrainian composers.

Silvestrov's interest in music awoke at the age of 15. After school, he entered the Civil Engineering Institute, but in his third year he left school and entered the Kyiv State Conservatory (now Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine) in the composition class under Borys Lyatoshynskyi, which he graduated in 1963. At the same time, Silvestrov, together with other students of B. Lyatoshynskyi, formed a group of so-called "Kyiv avant-garde", professing new artistic values contrary to the canons of the dominant socialist realism.
 
Early works of the composer show his commitment to a bold experiment in music, as evidenced by the names of the works: "Projections on harpsichord, vibraphone, and bells", "Spectra" - a symphony for chamber orchestra, "Meditation" - a symphony for chamber orchestra and cello, and the use of techniques of dodecaphony, aleatorics, sonority.
The extremely bright and unparalleled style of Silvestrov distinguishes him in the modern artistic space. It is characterized by a reflexive, meditative emotional structure of music. The author himself calls his style "meta-music" ("metaphorical music").
Two works stand out: the vocal cycle "Silent Songs", written on the poems of Russian and Ukrainian poets, and "Requiem for Larysa", dedicated to the memory of his deceased wife, musicologist Larysa Bondarenko. They are united by a unique sense of time, somewhat slow, sometimes frozen, directed towards Eternity, despite modern life's crazy pace.
Spiritual music occupies an essential place in the work of the 90's - 2010's. A new vision of the age-old traditions of national culture, both spiritual and folk, is observed in the choral diptych, which combines the central Christian prayer "Pater noster" and the immortal "Testament"

Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska
V. Silvestrov's music is continuously performed at prestigious international and Ukrainian festivals and concerts, invariably provoking positive reviews.
In recent years, the composer is often in Germany and is actively creating music.

Listen to music in App 
Слухати музику в додатку

Валентин Сильвестров. Біографія

Валентин Васильович Сильвестров (1937, м. Київ) – один з найяскравіших «модерністів» покоління 1960-х і найвідоміших у світі сучасних українських композиторів.
Інтерес до музики прокинувся у В. Сильвестрова у 15-річному віці. Після школи вступив до Інженерно-будівельного інституту, та на третьому курсі покинув навчання і вступив до Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (тепер Національна музична академія України імені П. І. Чайковського) в клас композиції до Бориса Лятошинського, яку закінчив у 1963 р. В той же час В. Сильвестров разом з іншими учнями Б. Лятошинського утворює групу т. зв. «Київського авангарду», що сповідують нові художні цінності всупереч канонам панівного соцреалізму.
Ранні твори митця виявляють його прихильність до сміливого експерименту в музиці, про що свідчать як самі назви творів: «Проекції на клавесин, вібрафон і дзвони», «Спектри» - симфонія для камерного оркестру, «Медитація» – симфонія для камерного оркестру і віолончелі, так і застосування технік додекафонії, алеаторики, сонористики.

Надзвичайно яскравий і ні на що неподібний стиль В. Сильвестрова виділяє його у сучасному художньому просторі. Для нього притаманний рефлексивний, медитативний емоційній стрій музики. Сам автор називає свій стиль «мета-музикою» («метафоричною музикою»).

Основна галузь творчості В. Сильвестрова - симфонічна, інструментальна музика, в якій він намагається передати філософські категорії сьогоднішнього буття. Значними в його доробку є його дев’ять симфоній, та камерна, здебільшого програмна музика. Новий рівень художнього світогляду представляють твори В. Сильвестрова, в яких він звертається до поезії Т. Шевченка. Яскравим зразком оригінального прочитання поезії Кобзаря може служити Кантата для хору.
Два твори займають особливе місце в доробку митця: вокальний цикл «Тихі пісні», написаний на вірші російських та українських поетів та «Реквієм для Лариси», присвячений пам’яті його передчасно померлої дружини, музикознавця Лариси Бондаренко. Їх об’єднує особливе відчуття часу, дещо заповільненого, іноді застиглого, спрямованого до Вічності, всупереч божевільному темпу сучасного буття.

Дуже важливе місце посідає в творчості 90-х – 2010-х рр. духовна музика. Нове бачення вікових традицій вітчизняної культури як духовної, так і народної, спостерігається у хоровому диптиху, де об’єднані головна християнська молитва «Отче наш» та безсмертний «Заповіт».

Музика В. Сильвестрова постійно звучить на престижних міжнародних і вітчизняних фестивалях та концертах, незмінно викликаючи схвальні відгуки.

В останні роки композитор часто перебуває у Німеччині, активно творить.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Павлишин С. С. Валентин Сильвестров. Київ, 1989. 87 с.
Валентин Сильвестров. Дочекатися музики: Лекції-бесіди. За матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ, 2011. 376 с.