Kateryna by Mykola Arkas

# annotation in english
# about the recording
# анотація українською
Mykola Arkas was a man of great talent and many interests. He was not only a composer but also a historian (author of the famous essay History of Ukraine-Rus), cultural figure, philanthropist, and military man.

The lyric opera Kateryna is the first and only work of the composer in this genre. It was written by Arkas in 1891, but for five years the manuscript lay in the censorship of Moscow and Kyiv. Fragments of the opera were performed in the home city of Arkas - in Mykolayiv in 1897, at the expense of the author. On the cover of the book, there was only the name of Taras Shevchenko, the authorship of the music and libretto were hidden by the cryptonym «Н. А. …ъ», and from above the dedication stated: “To my dear, unforgettable wife Olesya”. The piece rejected by censorship was fully performed only 8 years after it was written thanks to the faith and support of the outstanding director Marko Kropyvnytskyi and the excellent acting of his theater troupe. The performance took place in the Moscow Aquarium Theater. Thus, in the wake of national democratic sentiments which were prevailing in the society in the late nineteenth century, the Ukrainian opera after Shevchenko was a huge success in the second city of the Russian Empire and then began to be staged in theaters in Ukraine, Poland, and Belarus.

When creating the score Mykola Arkas used more than 400 Ukrainian folk songs, which he and his wife Olha Ivanivna collected in different places, visiting the villages of Mykolayiv and Poltava, as well as heard from kobzars and bandura players, whom the composer invited to his home in Mykolayiv. He wrote the libretto text himself. A new literary arrangement of the libretto was made in 1963 by Diodor Bobyr.

An interesting fact, Arkas introduced a character missing from Shevchenko - Andriy, who sincerely loves Kateryna. This character strengthened the lyrical side of the opera, emphasizing the contrast of the psychological situation of the whole drama.

Text by Viktoriia Antoshevska
Translated by Taras Demko

ABOUT THE RECORDING

Piece: Concerto grosso №4 “Seasons” for violin and chamber orchestra
Composer: Zoltan Almashi

Director - Valentyn Sklyarenko
Kateryna - Lilia Lobanova,
Mother - Larysa Rudenko,
Father - Mykola Chastiy,
Andriy - Vasyl Kozeratskyi,
Officer - Valentyn Lutchenko,
Oksana - V. Lipovaya,
Odarka - Z. Sorokina,
Reader - Mark Smekhov
Piano - Nina Kotlyarska
Ukrainian Radio Symphony Orchestra and Choir
Conductor - Kostyantyn Simeonov

Катерина. Микола Аркас

Микола Миколайович Аркас – людина широкого спектру інтересів і великого таланту. Він був не лише композитором, а й істориком (автором відомого нарису “Історія України-Русі”), культурним діячем, меценатом та військовим.

Лірико-побутова опера «Катерина» — перший та єдиний твір композитора у цьому жанрі — був написаний Аркасом у 1891 році, але впродовж п'яти років рукопис пролежав у цензурних відомствах Москви та Києва. У 1897 році фрагменти з опери були виконані на малій батьківщині Аркаса — у Миколаєві, за рахунок автора. На обкладинці видання стояло лише прізвище Тараса Шевченка, авторство музики і лібрето були приховані криптонімом «Н. А. …ъ», а зверху присвята: «Любій, незабутній жінці моїй Олесі». Відкинутий цензурою твір отримав повноцінне сценічне втілення лише через 8 років після написання завдяки вірі і підтримці видатного режисера Марка Кропивницького і прекрасній грі талановитих акторів його театральної трупи. Вистава відбулась не де-небудь, а у Московському театрі “Акваріум”! Ось так на хвилі національно-демократичних настроїв, поширених у суспільстві наприкінці ХІХ століття, українська опера за Шевченком з величезним успіхом прозвучала в столиці Російської імперії, а потім почала ставитися в театрах України, теперішньої Польщі та Білорусі.

При створенні партитури Микола Миколайович обробив і використав значну кількість з 400 українських народних пісень, які вони разом з дружиною Ольгою Іванівною збирали в різних місцях, відвідуючи села Миколаївщини та Полтавщини, а також почуті від кобзарів і бандуристів, яких композитор запрошував у свій дім у Миколаєві. Текст лібрето написав сам. Нову літературну обробку лібретто здійснив у 1963 році Діодор Бобир.

Найцікавішим є те, що Аркас увів відсутній у Шевченка персонаж — Андрія, який щиро кохає Катерину. Цей образ посилив ліричний бік твору, підкреслив контрастність психологічної ситуації усієї драми.

Література:
Іванов В. Ф. Музичні джерела опери М. Аркаса «Катерина»
Авраменко С. М. Опера М. Аркаса «Катерина» — твір національного музично-театрального мистецтва
Posted in
Tagged with ,