Volodymyr Flys. Biography

Volodymyr Flys (1924, Stanislaviv (now Ivano-Frankivsk) - 1987, Lviv) - Ukrainian musicologist, composer and teacher of exceptionally tragic fate.

Since childhood, he played the violin and piano. Flys received his musical education at the S. Monyushko Conservatory in the violin class (1932-1939). He studied for six months at the Stern Berlin Conservatory (1943). After returning to Lviv, during 1945-1947, Flys studied composition at the Lysenko Lviv State Conservatory in the class of Roman Simovych.
 
In 1947, during his third year as a student, he was arrested by repressive Bolshevik authorities and sentenced to 25 years in prison. In the period 1948-1955, he was in the Karaganda labor camp (Kazakhstan). In 1957 Flys returned to Lviv, where he resumed his studies at the Lysenko Lviv State Conservatory (composition class of R. Simovych), which he graduated with honors (1961). He graduated with a symphonic poem "Yarem Galaid" as a diploma work. The same year, Volodymyr Flys began his teaching career. Until 1963 he worked as a teacher at the Ivano-Frankivsk Music School and the Ivano-Frankivsk Pedagogical Institute. During 1963-1965 he taught at the Lviv Music School. He later received an invitation to teach at the Department of Music Theory, after - the Department of Composition of the Lviv Conservatory (now the Mykola Lysenko Lviv National Music Academy), where he worked until the end of his life. As a teacher, he brought up a whole generation of Ukrainian artists, musicologists, and famous contemporary composers, such as Hanna Havrylets, Viktor Kaminskyi, Viktor Tymozhynskyi, Bohdana Frolyak, Olha Kryvolap, Roman Stelmashchuk, Oleksandr Levkovych, Oleksandr Opanasyuk, Lyudmyla Duma. Flys created in co-authorship with the well-known Lviv musicologist Yarema Yakubyak a profound methodical textbook "Solfeggio" for children's music schools from the first to the seventh grade.
The composer died alone from a severe illness on August 7, 1987.
His music is based on the aesthetics of romanticism, close to the Galician composers of the late XIX - early XX centuries. 
XX century. Throughout his career, the composer remained faithful to the trends of the late Romantic era. The composer worked in various genres: cantata "Chime, Carpathians", cantata poem "My Motherland", Symphony, String Quartet, instrumental and vocal works, arrangements of folk songs, and others.

Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska

Listen to music in the App 
Слухати музику в додатку

Володимир Флис. Біографія

Володимир Васильович Флис (1924 м. Станіславів (тепер Івано-Франківськ) - 1987, м. Львів) - український музикознавець, композитор та педагог винятково трагічної долі.
З дитинства грав на скрипці та фортепіано. Музичну освіту здобув у Консерваторії ім. С. Монюшка по класу скрипки (1932-1939). Півроку навчався у Берлінській консерваторії Штерна (1943).
Після повернення до Львова, протягом 1945-1947 років В. Флис вивчав композицію у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка в класі Романа Сімовича. У 1947 році, його як студента третього курсу було заарештовано репресивними більшовицькими органами та засуджено на 25 років позбавлення волі. В період 1948-1955 рр. перебував у Карагандинському виправно-трудовому таборі (Казахстан). 1957 року В. Флис повернувся до Львова, де поновлює навчання у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка (клас композиції Р. Сімовича), яку закінчує з відзнакою (1961). Дипломною роботою В. Флиса стала симфонічна поема «Ярема Галайда». Того ж року В. Флис розпочинає свою викладацьку діяльність. До 1963 року працює викладачем в Івано-Франківському музичному училищі та Івано-Франківському педагогічному інституті. Протягом 1963-1965 років викладає у Львівському музичному училищі та згодом отримує запрошення на посаду викладача кафедри теорії музики, пізніше кафедри композиції Львівської консерваторії (тепер Львівська національна музична академія ім.М. В. Лисенка), де працював до кінця життя. Як педагог, виховав цілу генерацію українських митців, музикознавців та відомих композиторів сучасності, таких як Ганна Гаврилець, Віктор Камінський, Віктор Тиможинський, Богдана Фроляк, Ольга Криволап,  Роман Стельмащук, Олександр Левкович,  Олександр Опанасюк, Людмила Дума. Результатом тривалої методичної праці В. Флиса став фундаментальний підручник «Сольфеджіо» для дитячих музичних шкіл з першого по сьомий клас, створений у співавторстві зі знаним львівським музикознавцем Яремою Якубяком.

Помер В. Флис в самотності від важкої хвороби 7 серпня 1987 року.

Творчість В. Флиса базується на засадах естетики романтизму, близької галицьким композиторам кінця ХІХ — поч. ХХ ст. Впродовж усього творчого шляху В. Флис залишався вірним тенденціям пізньоромантичної доби. В творчому доробку В. Флиса різноманітні за жанрами та складами композиції, зокрема: кантата «Дзвеніть Карпати», поема-кантата «Моя Батьківщина», Симфонія, Струнний квартет, інструментальні та вокальні твори, обробки народних пісень та ін.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Стельмащук С. Про композитора Володимира Флиса // Стельмащук С. У світі звуків у слова.  Львів, 2009. С.231 - 234.
Муха А. Композитори України та української діаспори. Київ: 2004. 352 с.