"As a small drop of water contains the model of the world ocean, so the traditions of one village reflect the beauty and greatness of the culture of the whole nation. We can observe this phenomenon on the example of one Bukovynian village Barbivtsi, in which a powerful creative energy is focused.  With its healing power it is able to nourish the spirit of millions of people" - Hanna Havrylets, composer.
Koliada is a star above the nativity scene, a family at the table, a winter extravaganza and emotions that recharge people for the whole year. Ukrainian carol is a unique phenomenon on the cultural map of the world. Having ancient pagan roots, a close connection with the calendar and ritual cycle, combined with the key meanings of the prevailing Christian tradition in Ukraine, this phenomenon has gone far beyond the limits of domestic and social use. During the Christmas holidays, Ukrainian carols are heard around the world, including the most prestigious academic stages. Contemporary composer Hanna Havrylets, with her unique natural flair for the national and her vast experience as a composer of choral works, has captured the spirit of the Ukrainian New Year and Christmas tradition in the form of her oratorio "Barbivska Koliada" for mixed choir, children's choirs, soloists, percussion and folk instruments.

Composed in 2011 and presented to the public in 2012, the work continued the line of the composer's previous works, such as the musical and stage performance "Let's sow a golden stone..." (1997-1998) and the folk concert "Krokoveye Koleso" (2004). The impetus for writing the work was the idea of Yevhen Savchuk (artistic director and chief conductor of the National Honored Academic Chapel "DUMKA"), who was born in the village of Barbivtsi (now Brusnytsi) in Bukovyna. His ensemble became the first performer of the "Barbivska Koliada".

Sixteen authentic melodies, recorded from the villagers by a native resident of Barbivtsi Tetyana Yevstafiyevych and deciphered and processed by her, formed the basis of the monumental opus by Hanna Havrylets. Among them are Christmas carols, Christmas cantos and lyrical songs. "Barbivtsi Carol" can be divided into 3 parts according to the Christmas and New Year cycle of holidays:  Christmas (from the 1st to 9th numbers) - New Year (from the 10th to 13th numbers) - Epiphany (14-16th numbers). It is quite difficult to call "Barbivtsi Carol" an oratorio, because it does not have, as in the classical model of the genre, a through plot development, but a colorful kaleidoscope of popular folk songs - "Goat", "Malanka", "New Joy Has Become", "Merry Christmas", "Let's Carol Together", "God is Eternal", "Oh, What is beyond Bethlehem". However, the composer, taking advantage of the wonderful song themes, at the highest professional level turned each number into a separate plot, independent, individually author's composition. Imagery and theatricality, the use of elements of authentic musicianship and a unique way of working with folklore material turned the work defined as an oratorio into an absolutely original musical performance that everyone should hear.

Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
National Academic Choir of Ukraine "Dumka"
Large children's choir of the National Radio Company of Ukraine
Kyiv percussion ensemble "Ars Nova"
Soloists: Andriy Voychuk (12, 13), Oksana Nikityuk (13, 15), Mykhailo Tyshchenko (10, 11), Volodymyr Lytvyn (12), Oles Zhuravchak (12), Yevhen Ulyanov (10, 11, 12, 15), Oleksandr Biloshapka (5, 7), Serhiy Kolesnyk (4), Viktoria Matviishyn (13), Maksym Maiboroda (15)
Conductor Yevhen Savchuk.Барбівська коляда

Ганна Гаврилець

“Як у маленькій краплині води закладена модель світового океану, так і у традиціях одного села віддзеркалена краса і велич культури цілого народу. Цей феномен спостерігаємо на прикладі одного буковинського села Барбівці, у якому сфокусована потужна творча енергія, що своєю цілющою силою спроможна живити дух мільйонів людей” – Ганна Гаврилець, композиторка.
Коляда – це зірка над вертепом, родина за столом, це зимова феєрія і емоції, які заряджають на цілий рік. Українська коляда – унікальне явище на культурній мапі світу. Маючи прадавнє язичницьке коріння, тісний зв'язок з календарно-обрядовим циклом у поєднанні з ключовими сенсами панівної в Україні християнської традиції, це явище вийшло далеко за рамки побутового і суспільного вжитку. Під час різдвяних свят українські колядки та щедрівки лунають по всьому світу, у тому числі з найпрестижніших академічних сцен. Сучасна композиторка Ганна Гаврилець, з її унікальним природним чуттям національного та величезним досвідом як авторки хорових творів, показала дух української новорічно-різдвяної традиції у формі ораторії “Барбівська коляда” для мішаного хору, дитячих хорів, солістів, ударних та народних інструментів.

Створений 2011 та презентований публіці 2012 року твір продовжив лінію попередніх творів композиторки, таких як музично-сценічне  дійство «Золотий камінь посіємо...» (1997–1998) та фольк-концерт «Кроковеє  колесо» (2004). Поштовхом для написання твору стала ідея Євгена Савчука (художній керівник і головний диригент Національної заслуженої академічної капели “ДУМКА”), який народився у селі Барбівцях (нині Брусниці) на Буковині. Його колектив і став першим виконавцем “Барбівської коляди”.

Шістнадцять автентичних мелодій, записаних від односельців корінною мешканкою Барбівців Тетяною Євстафієвич і нею ж розшифрованих і опрацьованих, лягли в основу монументального опусу Ганни Гаврилець. Серед них колядки, щедрівки, різдвяні канти та ліричні пісні. “Барбівську коляду” можна поділити на 3 частини відповідно до Різдвяно-Новорічного циклу свят: Різдво (з 1-го по 9-й номери) – Новий Рік (з 10-го по 13-й номери) – Водохреща (14–16-й номери). Ораторією «Барбівську коляду» назвати досить складно, адже в ній немає, як у класичній моделі жанру, наскрізного сюжетного розвитку, натомість є строкатий калейдоскоп популярних народних пісень – «Коза», «Маланка», «Нова радість стала», «З Різдвом Христовим», «Разом колядуймо», «Бог Предвічний», «Ой що то за Віфлеєм». Однак композиторка, скориставшись чудовими пісенними темами, на найвищому професійному рівні перетворила кожний номер на цілком сюжетну, самостійну, індивідуально авторську композицію. Образність і театралізація, застосування елементів автентичного музикування та унікальний спосіб роботи з фольклорним матеріалом перетворили визначений як ораторію твір на абсолютно самобутнє музичне дійство, яке варто почути кожному.

Виконавці: Національна заслужена академічна капела України “Думка”
Великий дитячий хор Національної радіокомпанії України
Київський ансамбль ударних інструментів “Арс Нова”
Солісти: Андрій Войчук(12, 13), Оксана Нікітюк(13, 15), Михайло Тищенко(10, 11), Володимир Литвин(12), Олесь Журавчак(12), Євген Ульянов(10, 11, 12, 15), Олександр Білошапка(5, 7), Сергій Колесник(4), Вікторія Матвіїшин(13), Максим Майборода(15)
Диригент Євген Савчук
Звукорежисер Олексій Крячун.

Текст: Вікторія Антошевська
Джерела:
Луніна Анна. «Барбівська коляда» – візитівка Нового року // Музика. – 2012. – № 1.
Нискогуз І. Особливості трактування українського фольклору в ораторії “Барбівська коляда” Ганни  Гаврилець// Наукові збірки Львівської національної музичної академії  – 2014/32/21.
Поліщук Т. Iмпреза у буковинських ритмах – газета “День”, вип. №3-4, 2017.