Denys Lytvynenko. Biography

Denys Lytvynenko (b. 1985, Lviv)
Denys Lytvynenko is a cellist, composer, and concertmaster of the cello group of the Lviv National Philharmonic, and a member of the "Fenix" quartet.
Born on May 2, 1985, in Lviv. He inherited an interest in music from his mother, a pianist: he took piano lessons from professor Yuriy Bonya at the age of 4! Passion for the piano, theater, and singing was defeated by the desire to master a new instrument - the cello. In 2003, as a cellist, Denys graduated from the Solomiya Krushelnytska Lviv Specialized Secondary Music Boarding School (under Yevhen Shpitzer and Nadiya Kvyk). He continued his studies at the Mykola Lysenko Lviv State Music Academy (2003-2008, under Professor Yuriy Lanyuk). During these years, he gave many concerts, and became a laureate of international and all-Ukrainian competitions.

While studying Lytvynenko started working in the Lviv National Philharmonic, and later took the position of concertmaster of the cello group in the K&K Philharmoniker Orchestra. As part of orchestras, he toured in Germany, Austria, the Netherlands, Spain, Italy, Switzerland, Poland, and other countries. He collaborated with such conductors as Ilya Stupel, Georg Kugi, Theodore Kuchar, Fedir Hlushchenko, Volodymyr Sirenko, Shungo Moriyama, and many others. In cooperation with KLK New Music, he recorded about 100 contemporary chamber and solo works. Recorded for Naxos and Aldebaran Editions. Denys is engaged in active concert activities as part of the "Phoenix" quartet, which is also the first performer of his music.

The composer admits that he writes music throughout his life - he cannot imagine his existence in any other way. For this, he did not need specialized education: self-study, mastering of counterpoint, analysis of scores of different eras, styles, and composers from Bach to Schnittke, openness, and sincerity in his creative endeavors combined with vast performance experience did the trick. He likes to talk about his compositional achievements, focusing only on the brightest samples. His music is deep, lively, and written in a truly professional manner. The composer has an acute sense of contemporaneity, which is manifested in new musical ideas. Thus, Lytvynenko's music of recent years mostly has a programmatic subtext: written by the author or read by the listener "between the notes". And although Denys Lytvynenko finds time for his creativity in short breaks between solo concerts, tours, and the activities of groups in which he is involved, the process of forming new ideas and writing interesting works never stops.
Text: Viktoriia Antoshevska (2022)
Translated into English by Taras Demko

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Денис Литвиненко. Біографія

Денис Литвиненко (1985, Львів) – віолончеліст, композитор, концертмейстер групи віолончелей Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, учасник квартету «Фенікс».
Народився 2 травня 1985 року у Львові. Від матері-піаністки успадкував інтерес до музики: заняття на фортепіано під наставництвом професора Юрія Боня розпочав у 4 роки! Захоплення фортепіано, театром і співом усе ж перемогло бажання опанувати новий інструмент – віолончель. У 2003 році як віолончеліст Денис закінчив Львівську музичну спеціалізовану школу-інтернат імені Соломії Крушельницької (класи Євгена Шпіцера та Надії Квик). Продовжив навчання у Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка (2003-2008, клас професора Юрія Ланюка). За ці роки багато концертував, неодноразово ставав лауреатом міжнародних і всеукраїнських конкурсів.

Ще будучи студентом, Литвиненко почав працювати у Львівській національній філармонії, а згодом обійняв посаду концертмейстера групи віолончелей в оркестрі K&K Philharmoniker. У складі оркестрів гастролював у Німеччині, Австрії, Нідерландах, Іспанії, Італії, Швейцарії, Польщі та інших країнах. Співпрацював з такими диригентами, як Ілля Ступель, Георг Кугі, Теодор Кухар, Федір Глущенко, Володимир Сіренко, Шунго Моріяма та багатьма іншими. У співпраці з KLK New Music записав близько 100 сучасних камерних та сольних творів. Здійснював записи для видавництва Naxos та Aldebaran Editions. Денис також веде активну концертну діяльність у складі квартету «Фенікс», який є першим виконавцем його власних творів.

Митець зізнається, що музику пише протягом усього життя – по-іншому просто не уявляє свого існування. Для цього йому не знадобилась профільна освіта: самонавчання, опанування контрапункта, аналіз партитур різних епох, стилів та композиторів від Баха до Шнітке, відкритість і щирість у своїх творчих спробах у поєднанні з величезним виконавським досвідом зробили свою справу. Він любить говорити про свої композиторські напрацювання у теперішньому часі, фокусуючись лише на найяскравіших зразках. Його музика глибока, жива, написана по-справжньому професійно. Композитору притаманне загострення чуття сьогодення, яке втілюється в нових музичних задумах. Таким чином, твори Литвиненка останніх років, мають переважно програмний підтекст: написаний автором або такий, що читається слухачем “між нотних лінійок”. І хоча час на власну творчість Денис Литвиненко знаходить у нетривалих перервах між сольними концертами, гастролями та діяльністю колективів, у яких він задіяний, процес формування нових ідей та написання цікавих творів ніколи не припиняється.
 

Текст: Вікторія Антошевська
(2022 рік)

Get The App

Stay connected and get the latest content.

Download The App