Ostap Nyzhankivskyi. Biography

Ostap Nyzhankivskyi (1863, Mali Didushychi - 1919, Stryi) - a talented Ukrainian composer, choral conductor, folklorist, music, and social educator, organizer of the musical life of Galicia, public and political figure, priest of the Ukrainian Greek Catholic Church. He is considered to be the first follower of Mykola Lysenko's traditions in Western Ukraine.

He came from a priestly family. Ostap Nyzhankivskyi graduated from elementary school in Stryi, continued his studies at the gymnasium in Drohobych, where he developed his musical interests: he studied flute and violin, sang, learned the basics of conducting (conducted the gymnasium choir), collected and recorded folk songs, wrote the first musical pieces.
 
Forced to leave the gymnasium, he entered the three-year military service in Lviv (1882-1885) and then studied at the Lviv Academic Gymnasium (1885-1888). In Lviv, O. Nyzhankivskyi composes, performs and conducts his music at the evenings of the societies "Zorya" (The Star), "Academic Brotherhood", parties of "Ruska Besida". In 1885, O. Nyzhankivskyi founded the music publishing house "Music Library", which promoted Ukrainian music. After graduating from high school, he entered the Lviv Theological Seminary (1888-1892). During and after his studies at the seminary, he developed active cultural, educational, and public activities, in particular, organized choirs, gave concerts as a conductor, recorded and arranged folk songs, took an active part in the activities of the Boyan Music and Choir Society in Lviv, Berezhany and Stryi. In the villages where he was appointed as a priest, he supported the opening of Enlightenment center branches "Prosvita", initiated the building of the People's House in Stryi, and in 1904 founded the first Ukrainian dairy cooperative in Galicia in Zavadiv (Regional Economic and Dairy Union). 
To receive professional music education, in 1897 he passed the exam at the Prague Conservatory and qualified as a teacher of seminaries and high schools.
In 1918-1919 he was a member of the Ukrainian National Council (Parliament) of the Western Ukrainian People's Republic in the Stryi District. He died tragically. Nyzhankivskyi was shot during the Polish-Ukrainian military confrontation in the town of Stryi District in 1919.
This Romantic composer was most fully realized in the genres of traditional for Galicia music - spiritual and secular choirs (liturgical chants "Holy God" for male choir, choral cycles "Carols", "Slavic hymns collection"), romances ("Gone are the summers of youth", "The wind in the grove", "And I prayed", "Farewell"- dedicated to the first performer Solomiya Krushelnytska), vocal pieces ("I love to watch", etc), arrangements of folk songs. He wrote several miniatures and a fantasy (suite) "Vitrohony" (The frivolous) for the piano.

Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Остап Нижанківський. Біографія

Остап Йосипович Нижанківський (1863, с. Малі Дідушичі - 1919, м. Стрий) - талановитий український композитор, хоровий диригент, фольклорист, музичний та суспільний просвітитель, організатор музичного життя Галичини, громадський та політичний діяч, священник УГКЦ. Вважається першим послідовником традицій Миколи Лисенка у Західній Україні.
Походив зі священничої родини. Закінчив початкову школу у Стрию, навчання продовжував в гімназії в Дрогобичі, де розвивав свої музичні зацікавлення:  навчався гри на флейті та скрипці, співав, пізнавав основи диригування (диригував гімназійним хором), збирав і записував народні пісні, писав перші музичні твори. 
Змушений покинути гімназію, вступає на трирічну військову службу, яку проходить у Львові (1882-1885), а далі навчається у Львівській академічній гімназії (1885-1888). У Львові О. Нижанківський компонує, виконує та диригує своїми творами на вечорах товариств «Зоря», «Академічне братство», вечорницях «Руської бесіди». У 1885 р. О. Нижанківський засновує нотне музичне видавництво «Бібліотека музикальна», яке пропагувало українську музику. Після закінчення гімназії, вступає до Львівської духовної семінарії (1888-1892). Під час навчання у семінарії та після її закінчення, розгорнув активну культурно-просвітницьку і громадську діяльність, зокрема, організовував хорові колективи, концертував як диригент, записував та опрацьовував народні пісні, брав активну участь в діяльності музично-хорового товариства «Боян» у Львові, Бережанах та Стрию. У селах, де очолював парафію, сприяв відкриттю філій «Просвіти», став ініціатором побудови в Стрию «Народного дому», в 1904 році у Завадові заснував першу в Галичині українську кооперативну молочарню (Крайовий господарсько-молочарський союз («Маслосоюз»). Для здобуття професійної музичної освіти, в 1897 р. склав іспит у Празькій консерваторії та отримав кваліфікацію викладача співу в учительських семінаріях та середніх школах.

У 1918-1919 роках входив до складу Української національної ради (парламенту) ЗУНР на Стрийщині. Трагічно загинув (розстріляний) під час польсько-українського військового протистояння у місті Стрий в 1919 році.

Композитор-романтик, найповніше реалізувався в традиційних для галицької музики жанрах – духовних і світських хорах (літургічний піснеспів «Святий Боже» для чоловічого хору, «Гуляли», «З окрушків», хорові цикли «Коляди», «В’язанка cлов’янських гімнів»), солоспівах  («Минули літа молодії», «Вітер в гаю нагинає», «І молилася я», «Прощай» - присвячений першій виконавиці Соломії Крушельницькій), вокальних ансамблях («Любю дивитись», «Ой нема дерева ряснійшого»), обробках народних пісень. Написав для фортепіано декілька мініатюр та фантазію (сюїту) «Вітрогони».

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ­-ХХ ст. Тернопіль, 2000. 339 c.
Сов’як Р. Остап Нижанківський. Нарис про життя і творчість. Дрогобич, 1993. 83 с.