Sonata for violin and piano

Shchetynskyi Oleksandr 

... The five-part violin sonata was written in the dodecaphonic technique, and the aleatoric rhythm of the work was recorded using spatial notation. The figurative world of the work is predominantly bright, sometimes energetically effective, in other chapters, it is lyrical and contemplative. The parts of both instruments are equivalent” – this is how the well-known Ukrainian composer and theorist Olexander Shchetynskyi describes his work in the annotation to the CD collection of the project “Nota Bene Chamber Group. Masterpieces of Ukrainian music of the 70-90s”.

Freedom and improvisation, laid down by the author and subtly conveyed by the performers, runs like a red thread through the entire cycle. At the same time, the perfectionist Shchetynskyi pays considerable attention to the form and composition as a whole, giving each part a special ideological and emotional coloring. Therefore, the first part can symbolize the birth of something new, its appearance from nowhere (and to be precise, from one sound). Then the texture is being evenly enriched, the dynamics intensify, and the violin part takes a temporarily dominant position. The second part is the lyrical midpoint of the work, a frank song, which, however, does not regulate the constancy and longevity of the poetic mood. Energy and expression are concentrated in the third and fifth movements of the sonata, while the fourth part is relatively quiet and contemplative, like an interlude. Sound by sound, the phonic matter of the Sonata for Violin and Piano takes on the features of an ornate lacy vytynanka.

A connoisseur of the works of the masters of the 20th century (from new Viennese, Messiaen, and Ligeti to Schnittke and Bibik), as well as the latest musical trends in academic music, Olexander Shchetynskyi synthesizes the achievements of his predecessors in his music in a peculiar way, avoiding imitation. Instead, he demonstrates his unique composing style as a manifestation of his bright talent.

Translated by Lyudmyla Shkurak
Curator 
Olesya Tatarovska, Lviv National University
Stefania Turkevych (1898-1977) was born in L’viv, one of the cultural epicenters of Galicia. During her lifetime, Galicia was part of the Austrian Empire, then Poland, then part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. This region bore the marks of Austrian, Hungarian, Lithuanian, Russian, and Polish influence and would soon witness the rise of the Soviet state. Turkevych’s father and grandfather were priests, and her mother was a pianist. Turkevych herself played piano, harp, and harmonium.1 Her prodigious talent led her to study in Vienna (1914-16; 1921-25), at the L’viv Conservatory (1918-19), and at the Prague Conservatory and the Ukrainian Free University in Prague (1930-34). Her early education was remarkably cosmopolitan.
“…П’ятичастинна Скрипкова соната написана у додекафонній техніці, а алеаторична ритміка твору зафіксована за допомогою просторової нотації. Образний світ твору – переважно світлий, часом енергійно-дієвий, в інших розділах – ліричний і споглядальний. Партії обох інструментів рівнозначні” — ось так описує свій твір відомий український композитор і теоретик Олександр Щетинський в анотації до СD-збірки проєкту “Камерний ансамбль Nota Bene Chamber Group. Шедеври української музики 70-90-х років”.

Свобода та імпровізаційність, закладена автором і тонко передана виконавцями, червоною ниткою проходить крізь увесь цикл. Разом з тим, перфекціоніст Щетинський значну увагу приділяє формі і композиції у цілому, надаючи кожній частині особливого ідейного та емоційного забарвлення. Відтак, перша частина символізує зародження нового, його появу з нізвідки (а якщо бути точним, з одного звуку - “ля”). Тоді поступово збагачується фактура, посилюється динаміка, тимчасово домінуючу позицію займає партія скрипки. Друга частина - ліричний центр твору, відверта пісня, яка, щоправда, не регламентує сталість і довготривалість поетичного настрою. Енергія та експресія сконцентровані у третій і п’ятій частині сонати, у той час, як четверта частина відносно тиха і споглядальна, неначе інтерлюдія. Звук за звуком фонічна матерія Сонати для скрипки і фортепіано набуває рис вигадливої мереживної витинанки.

Знавець творчості майстрів XX сторіччя (від нововіденців, Мессіана й Лігеті до Шнітке і Бібіка), а також найновіших музичних тенденцій в академічній музиці, Олександр Щетинський своєрідним чином синтезує у своїй музиці здобутки попередників, при цьому уникає наслідування. Натомість він демонструє власний цікавий композиторський почерк як вияв яскравого таланту.
Turkevych remained in L’viv during World War II. In 1946, when her works were banned throughout the USSR for their failure to comply with Socialist Realism, she fled to Austria and then to Italy, and she finally settled in the UK, where she composed her largest body of work—including Серце Оксани (Тhe Heart of Oksana). At some point in the 1940s, she separated from her first husband and married her second husband, Narcyz Lukianowicz (a doctor and poet).14 Her family lived for five years in Brighton (where she worked as an organist and pianist) and a year in London before moving to Bristol. (It was in London that Turkevych discovered a network of Canadian Ukrainians descent who had moved to the UK.) Ten years later, Turkevych moved to Belfast in Northern Ireland. For the last four years of her life, she settled in Cambridge, where she passed away in 1977 at the age of 78. Turkevych had two daughters: Zoya (with her first husband, Robert Lisovski) and Maria (with her second husband, Narsyz Lukianowicz).

Listen to music

Слухати музику

Симфонії. Частина ІІ

Вербицький Михайло

Туркевич-Лукіянович Стефанія [Stefanie Turkewicz-Lukianowicz], уроджена Туркевич – композиторка, музичний педагог; народилася 25 квітня 1898 р. у Львові (Україна; тоді – австрійська Галичина); померла 8 квітня 1977 р. у Кембриджі, Англія (Сполучене Королівство); похована на цвинтарі Св. Марка в Кембриджі. Дружина Роберта Лісовського (перше подружжя), Нарциза Лукіяновича (друге подружжя).
Туркевич-Лукіянович Стефанія [Stefanie Turkewicz-Lukianowicz], уроджена Туркевич – композиторка, музичний педагог; народилася 25 квітня 1898 р. у Львові (Україна; тоді – австрійська Галичина); померла 8 квітня 1977 р. у Кембриджі, Англія (Сполучене Королівство); похована на цвинтарі Св. Марка в Кембриджі. Дружина Роберта Лісовського (перше подружжя), Нарциза Лукіяновича (друге подружжя).
Закінчила приватну дівочу гімназію сестер Василіянок у Львові. Гру на фортепіано вивчала спочатку вдома, відтак у Вищому музичному інституті (ВМІ) ім. Миколи Лисенка у Львові, а в 1914-1916 рр. у Відні. Після цього студіювала філософію, педагогіку і музикологію у Львівському університеті, навчала музики в державній yчительській семінарії у Львові (1919-1920 рр.), студіювала в консерваторії Польського музичного товариства у Львові (1921 р.) та давала приватні уроки з музики. 1919 р. написала свій перший музичний твір – Службу Божу, яку було виконано декілька разів у соборі Св. Юра у Львові. 1921 р. повернулася до Відня, де навчалася в університеті, який закінчила 1923 р. отримавши вчительський диплом. Також продовжувала студії з фортепіано і теорії музики у Віденській музичній академії. Відтак повернулася до Львова, а 1927 р. виїхала до Берліна, де студіювала композицію в Музичній академії до 1929 р., коли переїхала до Праги. Студіювала композицію в Празькій консерваторії, а рівночасно при Українському Вільному Університеті писала докторську дисертацію на тему українського фольклору в російських операх, яку захистила 1934 р. Повернувшись до Львова, з 1934 р. до початку Другої світової війни працювала викладачем музичної теорії і фортепіано, спочатку у Львівській музичній консерваторії ім. К. Шимановського, а відтак – у ВМІ ім. М. Лисенка. Стала членом Союзу українських професійних музик.