Viktor Stepurko. Biography

Victor Stepurko (1951, village of Mykolayivka) is a well-known Ukrainian composer, choral conductor, educator, and musicologist.

A graduate of the Donetsk Music School, Stepurko studied at the Kyiv State Conservatory (now the National Music Academy) from 1975 to 1981, specializing in two disciplines: conducting (under the guidance of Lev Venediktov) and composition (under Myroslav Skoryk). In 1981-1982, he taught music theory disciplines at the Khmelnytskyi Music School (now the Zaremba Khmelnytskyi Music College). In 1982, he moved to the town of Makariv in the Kyiv region, where he taught at the local music school. From 1997 to 2004, he was engaged in creative work, and from 2004, he has been teaching at the Kyiv National Academy of Leadership in Culture and Arts.

The primary impulse for the artist's creative work was collaboration with professional and amateur choral groups. Therefore, Stepurko worked in various genres and forms of choral music. His compositions include large-scale works (sacred music, cantatas, and choral cycles) for choir, soloists, and orchestras (symphonic or folk instrument orchestras) or instrumental ensembles, as well as miniatures that encompass a wide poetic spectrum, from biblical texts and the poetry of Taras Shevchenko to the refined lyrics of Ukrainian poets from the 20th century.

The composer's main focus was on choral music: vocal-symphonic, a cappella choral music, choral music with piano accompaniment, music for chamber ensembles and solo instruments. He had a particular interest in spiritual music, both canonical and paraliturgical.

Victor Stepurko's individual style is characterized by rich polyphonic texture, modern harmonies, sophisticated timbral comparisons, and original reinterpretations of melodic motifs from Ukrainian folklore and spiritual heritage. In this context, he composed works such as the "Concerto" based on the texts of biblical psalms and the "Book of Ecclesiastes" for soloists and a mixed choir, dedicated to the memory of Mykola Leontovych. Other notable works include the "Psalms of David," "Kyiv Frescoes" consisting of 14 parts with symbolic and religious themes, the theatrical misteria-diptych "Supramental Dream" for a female choir based on the texts of Oleksa Trokhymenko, the choral-misteria "Parable of Creation," "Liturgy of St. John Chrysostom," "Christmas Troparion," "Confessional Liturgy" in memory of Ivan Mazepa, the oratory "Kyiv-Mohyla Academy," the cycle "Monologues of Centuries," numerous psalms, and more.

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Віктор Степурко. Біографія

Віктор Степурко (1951, с. Миколаївка) – відомий український композитор, хоровий диригент, педагог, музикознавець.

Вихованець Донецького музичного училища, В. Степурко навчався в 1975-81 рр. в Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (тепер Національна музична академія) за двома спеціальностями: як диригент (клас Льва Венедиктова) та композитор (клас Мирослава Скорика). В 1981-1982 рр. викладав музично-теоретичні дисципліни у Хмельницькому музичному училищі (тепер Хмельницький музичний коледж імені Заремби). У 1982 р. переїжджає у смт. Макарів Київської області, викладає в місцевій ДМШ. В 1997-2004 рр. перебував на творчій роботі, з 2004 р. викладає у Київській Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Безпосереднім імпульсом творчості стала для митця співпраця з професійними і аматорськими хоровими колективами. Тому Степурко звертається до найрізноманітніших жанрів і форм хорової музики. В доробку композитора знайдемо як масштабні форми (духовні твори, кантати і хорові цикли) для хору, солістів та оркестрів (симфонічного чи оркестру народних інструментів) або інструментальних ансамблів, так і мініатюри, в яких митець охоплює широкий поетичний спектр - від біблійних текстів та поезії Шевченка до вишуканої лірики українських поетів ХХ ст.

Основну увагу композитора привертає хорова музика: вокально-симфонічна, для хору a cappella, для хору в супроводі фортепіано, для камерних ансамблів та солюючих інструментів. Особлива сфера зацікавлень – духовна музика, як канонічна, так і паралітургійна.

Індивідуальний стиль композитора відзначається насиченістю поліфонічної фактури, модерними терпкими гармонічними барвами, вишуканістю тембральних співставлень, оригінальним переосмисленням мелодичних зворотів пісенного фольклору та української духовної спадщини. В цьому руслі написані зокрема «Концерт» на тексти біблійних псалмів і «Книги Еклезіястової» для солістів та мішаного хору, присвячений пам’яті Миколи Леонтовича, цикл «Давидових псалмів», «Київські фрески» з 14 частин символічно-релігійного змісту, театралізована містеріа-диптих «Супраментальний сон» для жіночого хору на тексти Олекси Трохименка. хор-містерія «Притча сотворіння», Літургія св. Іоанна Золотоустого, «Різдв’яний тропар», «Літургія Сповідницька» пам’яті Івана Мазепи, ораторія «Києво-Могилянська академія», цикл «Монологи століть», численні псаломи та ін.
Література:
1. Афоніна О. Творчість В. Степурка у культурологічних вимірах сучасного музичного мистецтва // Мистецтвознавчі записки. Київ: Міленіум, 2007. Вип. 11. С. 146-155.
2. Луніна А. Віктор Степурко: «Творче натхнення – це благодать або перст Божий…» // Музика, № 6 (389), 2012. С. 24-27.

Get The App

Stay connected and get the latest content.

Download The App