Vedel Artem. Biography

Artem Vedel (1767, Kyiv - 1808, ibid.) - a prominent Ukrainian composer of a tragic life. Conductor, talented singer (tenor), violin virtuoso. During his military service, he received the rank of captain.
He studied at the Kyiv-Mohyla Academy (1776-1787), where he received a thorough humanitarian and musical education and recognition as a tenor. He was a violinist and regent of the Kyiv-Mohyla Academy academic choir. From 1788 to 1797, he conducted various choir ensembles and orchestras in Moscow, Kyiv, and Kharkiv. He was a conductor of the vocal class at the Military School by the Kharkiv Collegium; his students sang in St. Petersburg and Moscow's prestigious choirs. Vedel was recognized and highly valued for his singing, conducting, and compositional talents, his spiritual choral concerts were performed with great success. In the period 1794-1798, he composed, in particular, spiritual concerts "In prayers, the Virgin does not sleep," the famous "How long, Lord, you forget me," "Resurrect God," "Hear, Lord, my voice," "God, criminals rebel against me" and "To the Lord, always I mourn."

In 1798 he returned to Kyiv, where he could not find a job that would match his level and expectations. In 1799, Vedel was a novice for a short time in the Kyiv-Pechersk Lavra, and in May of the same year, he was arrested on trumped-up charges.
 
He was declared insane and, on this basis, was kept for nine years in a mental institution. On July 14, 1808, his father managed to take the seriously ill son home on the eve of his death. He was buried in the Shchekavytske cemetery in Podil, which is now destroyed. Information about the grave of Artem Vedel is lost.
Vedel's works gained wide recognition during the composer's lifetime. However, by the 19th century, his heritage was officially banned.
It was spread in multiple manuscript versions and editions, which violated the original composer's intentions.
Some of his pieces were often without authorship indication or under other people's names. That is why today, even well-established works by the composer sometimes have several unjustified editions. In recent years, new, hitherto unknown works by the composer have been discovered.
Vedel did not leave any single work in secular genres. Today there are approximately 80 known musical choral works on spiritual texts, including about 30 choral spiritual concerts, which are the most significant in his legacy. The most famous of them are: "On the rivers of Babylon," "Have mercy on me, O Lord," "How long, O Lord," 6 vocal trios, in particular, "In repentance open the door," "From sunrise," 2 Liturgies of St. John Chrysostom, the Eucharistic service, some liturgical chants, in particular, the Cherubim, Our Father, Easter irmos, Christmas carols, etc.
 Intense national color marks Vedel's work. It is characterized by pre-romantic features and synthesis of stylistic elements of Classicism, Baroque, and Sentimentalism.

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Ведель Артем. Біографія

Ведель (Ведельський) Артем Лук'янович (1767, м. Київ – 1808, там же) – визначний український композитор трагічної життєвої долі, який у ХVIII ст. працював безпосередньо на теренах України. Диригент, талановитий співак (тенор), скрипаль-віртуоз. Під час військової служби отримав капітанський чин.
Навчався у Києво-Могилянській академії (КМА) (1776-1787), де здобув ґрунтовну гуманітарну і музичну освіту, визнання як соліст-тенор. Був скрипалем та регентом академічного хору КМА.
В період 1788—1797 керує різними капелами та оркестрами у Москві, Києві та Харкові. Був капельмейстером вокального класу у Казенному училищі при Харківському колегіумі, його учні співали в престижних хорах Санкт-Петербурга та Москви. А. Веделя визнавали і високо цінували за його співочий, диригентський та композиторський таланти, його духовні хорові концерти  виконувалися з великим успіхом. У період 1794-1798 компонує, зокрема, духовні концерти «В молитвах неусипающую Богородицу», славнозвісний «Доколі, Господи, забудеши мя», «Воскресни Боже», «Услиши, Господи, глас мой», «Боже, законопреступниці восташа на мя» і  «Ко Господу, внегда скорбіти мі, воззвах».

В 1798 році повернувся  у Київ, де не міг знайти роботу, яка відповідала б його рівню. У 1799 А. Ведель короткий час був послушником у Києво-Печерській лаврі і вже в травні цього ж року на підставі сфабрикованих звинувачень його заарештували. Він був оголошений божевільним і на цій підставі 9 років утримувався у «гамівному будинку» (будинок божевільних). Напередодні смерті 14.07.1808, батькові вдалося забрати тяжкохворого композитора додому. Похований на Щекавицькому кладовищі на Подолі, яке у наш час повністю знищене, а відомості про могилу Артемія Веделя втрачені.
Твори А. Веделя здобули широке визнання ще за життя композитора, проте, до к. XIX ст. були під офіційною забороною.

Їх поширювали у різноманітних рукописних варіантах та версіях, які порушували оригінальні композиторські задуми, часто без вказівки авторства, під чужими іменами. Тому сьогодні навіть точно встановлені твори композитора мають по кілька, деколи невиправданих редакцій. В останні роки, віднайдено нові, дотепер невідомі твори митця.

А. Ведель не залишив по собі ані одного твору в світських жанрах. Сьогодні відомо орієнтовно 80 музичних хорових творів на духовні тексти, зокрема близько 30 хорових духовних концертів, які займають  найвизначніше місце в його спадщині. З них  найбільш відомими є: «На ріках Вавилонських», «Помилуй мя, Господи», «Доколі, Господи», «Боже, приідоша язици в достояніє Твоє», 6 вокальних тріо, зокрема, «Покаянія отверзі ми двері», «Від сходу сонця», 2 Літургії св. Йоана Златоустого,  Всенічна служба, окремі літургійні піснеспіви, зокрема, Херувимська, Отче наш, великодні ірмоси, ряд богородичних і різдвяних піснеспівів тощо.

Для творчості А. Веделя, позначеної найбільшим на той час національним колоритом, характерні передромантичні риси, а також синтез стильових рис класицизму, барокко та сентименталізму.

Література:
Гусарчук Т. В. Артемій Ведель. Постать у контексті епох: монографія. Ніжин, 2017.  768 с.
Корній Л.П., Сюта Б.О. Українська музична культура. Погляд крізь віки. Київ, 2014.  592 с.
Соневицький І. Артем Ведель і його музична спадщина. Нью-Йорк, 1966. 177 с.