At the crossroads of epochs and styles, trends and preferences, rapid progress and rediscovering the lost, it is important to preserve one's own, native culture. To preserve it by protecting, loving, nurturing, exploring, and popularizing it. The level of knowledge about the peculiarities of folklore music among an average Ukrainian and, let's say, an academic musician is absolutely different. Unfortunately, in both cases, there are significant gaps. The distorted perception of peasant culture by Soviet propaganda, as well as the persistent complex of inferiority that we still have to fight, destroys that valuable connection with our ancestors that music can provide. Let's admit that for the most part, we still don't know what Ukrainian village music sounded like two, three, four hundred years ago, and we are not ready to open our minds to authentic music "without filters".

Folklore is an extraordinary cultural layer that is actually close and accessible not only to those who are "in the know". Once, a student of the Kyiv Conservatory, and now a well-known Ukrainian composer, Alla Zahaykevych, became convinced of this. Wise mentors, numerous folklore expeditions that made it possible to explore what was still untouched and alive, acquaintance with unique respondents, folk musicians, monochords, and Zahaykevych's participation in the ethnic music group "Drevo" - all this made the composer fall in love with authentic Ukrainian music. Today, the artist works mainly in academic genres, as well as in contemporary multidisciplinary projects, but her work always has room for authenticity: it nourishes, inspires, enriches Zahaykevych's new compositions and makes them truly unique.
One of these extraordinary works is "Disturbance Fields" (2017) for bandura and electronics. Traditional, innovative, and timeless elements are combined in this multifaceted "music of disturbance". The collaboration between the composer and the bandura player Yulian Kytastyi is crucial for the project. An American by passport and a Ukrainian by nationality, Kytasty has repeatedly surprised fans of the bandura with his non-standard experimental sound.

The "Disturbance Fields" project aims to reveal the history, features, and new facets of sound of the most famous Ukrainian folk instrument. "The bandura is an instrument where the sound of a single string can have great depth and meaning. What we do in this project is simply take the sound of one string and give it other possibilities beyond what can be done acoustically," says Yulian Kytastyi. Such sound transformation of the bandura expands and significantly pushes the boundaries of the standard understanding and perception of the instrument, which undergoes preparation, plays in duet with electronics, and even undergoes further sound processing.

The idea behind the work is summarized by its author Alla Zahaykevych: "We want to use the traditional sense of kobzar speech - a tradition that always speaks very intimately with everyone... In this project, the bandura again performs its traditional function - to disturb consciousness, expand our boundaries of understanding, perception of the sound of the instrument, including in combination with electronics."
Text by Victoriia Antoshevska
Translated by Taras Demko
Performed by:
Alla Zahaykevych (electronics, mastering),

Yulian Kytastyi (Kyiv bandura, Kyiv prepared bandura).
Sentimental Productions, 2017.

“Disturbance Fields” 

Алла Загайкевич

На перетині епох і стилів, тенденцій і вподобань, швидкісного прогресу і віднайдення втраченого, важливо зберегти своє, рідне. Зберегти, захищаючи, люблячи, плекаючи, досліджуючи і популяризуючи. Рівень обізнаності  в особливостях фольклорної музики у пересічного українця та, скажімо, академічного музиканта абсолютно різний. Але, на жаль, в обидвох випадках очевидні суттєві прогалини. Спотворене радянською пропагандою  уявлення про селянську культуру, а також стійкий комплекс меншовартісності, з яким приходиться боротися й досі, руйнує той цінний зв’язок з нашими пращурами, який може забезпечити музика. Визнаймо, здебільшого, ми й досі не знаємо як звучало українське село двісті, триста, чотириста років тому, ми не готові відкрити свою свідомість для автентичної музики “без фільтрів”.

Фольклор – це надзвичайний культурний пласт, який, насправді, близький і доступний не лише для тих, хто ”в темі”. Колись, у цьому пересвідчилась студентка Київської консерваторії, а нині відома українська композиторка Алла Загайкевич. Мудрі наставники, численні фольклорні експедиції, які дали змогу пізнати досі недоторкане і живе, знайомство з унікальними респондентами, народними музиками, одномцями, а також участь Загайкевич в етномузичному гурті “Древо” – усе це змусило композиторку закохатися в автентичну українську музику. Сьогодні мисткиня працює переважно в академічних жанрах, а також в сучасних мультидисциплінарних проектах, але в її творчості завжди є місце для автентики: вона підживлює, інспірує, збагачує нові композиції Загайкевич та робить їх справді унікальними.

Один з таких екстраординарних творів – “Disturbance Fields” (2017) для бандури та електроніки. У багатогранній “музиці збурення” поєдналося традиційне, інноваційне і те, що не підвладне часу. Ключовою є співпраця в проекті композиторки та бандуриста Юліяна Китастого. Американець за паспортом й українець за національністю, Китастий не раз дивував прихильників бандури її нестандартним експериментальним звучанням.

Проект “Disturbance Fields” покликаний розкрити історію, особливості та нові грані звучання найвідомішого українського народного інструменту. "Бандура – це інструмент, де звучання однієї струни може мати величезну глибину і значення. А те, що ми робимо в цьому проекті – це просто беремо звучання однієї струни, і даємо йому ще інші можливості, окрім того, що можна зробити прямо акустично”, – розповідає Юліян Китастий. Таке звучання бандури трансформує і значно розширює межі стандартного розуміння і сприйняття звучання інструменту, яке тут зазнає препарації, звучить в дуеті з електронікою та навіть піддається подальшій звуковій обробці.

Ідею твору підсумовує його авторка Алла Загайкевич: “Ми хочемо використати традиційний сенс кобзарського мовлення – такої традиції, яка весь час дуже інтимно говорить з кожним…В цьому проекті бандура знову виконує свою традиційну функцію – збурювати свідомість, розширювати наші межі розуміння, сприйняття звуку інструменту, в тому числі в поєднанні з електронікою”.
Текст: Вікторія Антошевська
Виконавці:
Алла Загайкевич (електронна партія, мастеринг),
Юліян Китастий (Київська бандура, Київська препарована бандура).
Sentimental Productions, 2017.
Джерела:
  • Бандура з Нью-Йорка і електроніка з Києва: у столиці презентують проект "Disturbance Fields" – ефір на “громадське.радіо” від 14.10.2017.
  • "Це був кайф…", або шлях Алли Загайкевич у фольклор – стаття Надії Ханіс на сайті The Claquers від 01.06.2022.