The operas "Dovbush" and "White Gypsy" by the composer Porphyriy Bazhanskyi were found, deciphered from the manuscript, orchestrated, and performed in 2021. The work on such a large-scale music and historical project was well integrated into the Ukrainian Live strategy and took place with the support of the Ukrainian Cultural Foundation. The study of the little-known work of Galician composers in the context of the revival of the national heritage is of great importance. The project team consisted of classical music experts, including Ivan Ostapovych and Taras Demko (who discovered Bazhanskyi`s sheet music in the archives, created and supervised the project), Natalia Syrotynska (deciphered the sheet music and poetic text in the Hutsul dialect), Serhiy Vilka (orchestrated piano), Natalia Kushlyk (the researcher of Bazhanskyi) and the entire team of the Lviv Organ Hall.

The plot of the melodrama "Dovbush" unfolds in the Carpathians between 1738-1745. There are several lyric lines in the opera: Dovbush and Senia, Paraska, Yeryna, and the line of Yeryna and Mikhan. Oles Dovbush causes suffering to each of his girls, not being completely sincere with any of them. Blinded by jealousy, Senya condemns her lover to death because she steals a magical "bullet from the devil" that protects the brave man from death. In the finale, inevitable death finds Dovbush, and he commands his comrades to take revenge on Senia and stop the robberies. The girl regrets her deeds and immediately dies at the hands of Oleksa's brothers.

The opera "The White Gypsy" tells about the life of Sandra (Oleksandra), the daughter of the boyar Bohdan, she was kidnapped as a child by gypsies on the order of Bohdan`s brother Vasylko, who was thirsty for other people's fortunes. The fragile girl feels like a "white crow" in the gypsy camp, although she sincerely loves her new parents. She has no idea about her noble origin. Vaida, Sandra's named father, becomes enraged that the girl refuses to steal and tries to kill her, only to be stopped by the mob. Meanwhile, in the forest, Sandra meets the handsome young Les, son of the boyar Yuriy. Eventually, this meeting will reunite the girl with her real father. The death of Vasylko and the gypsy stepmother Klutsa at the end of the melodrama contrasts with the expected happy ending, in which we learn about the engagement of Oleksandra and Les. The "white" gypsy Sandra mourns for Klutsa.

Bazhanskyi's operas are colorful and exclusive, they will surprise even "music connoisseurs". This music has a bright theatrical beginning, and the plots of both stories tend towards naturalism and realism. The variety and color of the musical fabric in combination with complex rhythms, text full of dialects and household exclamations, and the richness of harmony and orchestration brings folk opera dramas closer to European examples of opera avant-garde. Bazhanskyi's forgotten music proves to everyone that the national opera is not the only one that lives and will live on "Zaporozhets on the Danube" or "Natalka Poltavka". Moreover, there are still so many discoveries and productions waiting for us ahead.
Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Performed by: Ukrainian Festival Orchestra, Ukrainian Festival Choir; conductor Ivan Ostapovych.
2021


Soloists: Stepan Drobit – baritone, Khrystyna Makar – soprano, Liliya Nikitchuk – mezzo-soprano, Andriy Stetskyi – baritone, Vitaliy Koval – tenor, Roman Hrabovenskyi – tenor. Orchestration - Serhiy Vilka. Sound enginer Volodymyr Punko, Project director Taras Demko.
The recording took place in the Lviv Organ Hall on June 27, 2021.

The scores of the operas "Dovbush" and "The White Gypsy" are presented in the largest open library Ukrainian Scores.

Опери «Довбуш» та «Біла циганка»

Порфирій Бажанський

Опери «Довбуш» та «Біла циганка» композитора Порфирія Бажанського були віднайдені, розшифровані, оркестровані та виконані у 2021 році. Робота над таким масштабним музично-історичним проєктом влучно інтегрувалася в роботу стратегії Ukrainian Live і відбулася за підтримки Українського культурного фонду. Адже дослідження маловідомої творчості галицьких композиторів у контексті відродження національної спадщини справді має світове значення. Колосальну пошукову, музикознавчу, організаційну, виконавську роботу здійснила низка експертів, серед яких Іван Остапович і Тарас Демко (які знайшли ноти у архівах, створили і курували проєкт), Наталія Сиротинська (розшифровувала нотний і поетичний текст на гуцульському діалекті), Сергій Вілка (оркестрував клавір), Наталія Кушлик (дослідниця Бажанського) та вся команда Львівського органного залу.

Сюжет мелодрами «Довбуш» розгортається в Карпатах між 1738-1745 роками. В опері є кілька ліричних ліній: Довбуша із Сенею, Параскою, Єриною, лінія Єрини і Миханя. Олесь Довбуш завдає страждань кожній зі своїх дівчат, не будучи до кінця щирим з жодною із них. Засліплена ревнощами Сеня прирікає коханого на смерть, бо краде чарівну «кулю від диявола», яка береже бравого опришка від смерті. У фіналі неминуча смерть знаходить Довбуша, а той заповідає товаришам помститися Сені і припинити розбої. Дівчина шкодує про свій вчинок і одразу гине від рук побратима Олекси.

Опера “Біла циганка” розповідає про життя Сандри (Олександри) – дочки боярина Богдана, викраденої ще дитиною циганами «на замовлення» його брата Василька, спраглого до чужих статків. Зрозуміло, що тендітна дівчинка почуває себе у циганському таборі «білою вороною», хоча щиро любить своїх нових батьків. Вона не здогадується про своє шляхетне походження. Вайда, названий батько Сандри, скаженіє від того, що дівчина відмовляється красти, і намагається вбити її, його зупиняє натовп. Тим часом Сандра знайомиться у лісі з молодим красенем Лесем – сином боярина Юрія. Згодом ця зустріч воз’єднає дівчину зі справжнім батьком. Смерть Василька і мачухи-циганки Клуци наприкінці мелодрами контрастує з очікуваним хеппі-ендом, в якому дізнаємося про заручини Олександри і Леся. «Біла» циганка Сандра плаче за Клуцею.

Опери Порфирія Бажанського – це колоритний ексклюзив, який здивує навіть “музичних гурманів”. Його музика має яскраве театральне начало, а сюжети обох історій тяжіють до натуралізму, реалізму та веризму. Строкатість і колорит музичної тканини у поєднанні зі складними ритмами, насиченою діалектизмами та побутовими вигуками підтекстовкою, багатством гармонії та оркестровки наближує народні опери-драми до європейських зразків оперного авангарду. Забута музика Бажанського доводить усім, що не «Запорожцем за Дунаєм» чи «Наталкою Полтавкою» єдиними живе і житиме національна опера. Тим паче, ще стільки відкриттів і постановок чекає на нас попереду.
Виконавці: Ukrainian Festival Orchestra, Ukrainian Festival Choir; диригент Іван Остапович. Солісти: Степан Дробіт – баритон, Христина Макар – сопрано, Лілія Нікітчук – мецо-сопрано, Андрій Стецький – баритон, Віталій Коваль – тенор, Роман Грабовенський – тенор.
Оркестрування – Сергій Вілка. Звукорежисер Володимир Пунько, Директор проекту Тарас Демко.
Запис відбувся у Львівському органному залі 27 червня 2021 року.

Текст: Вікторія Антошевська
Клавір опер “Довбуш” та “Біла циганка” представлений в найбільшій відкритій бібліотеці Ukrainian Scores.

Джерела:
  • Антошевська В. Народне звучання бажанського (рецензція),  інтернет-журнал “Zbruc”, 07.07.2021
  • Кушлик Н. Порфирій Бажанський – сторінки життя і творчості / Н.Кушлик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 5. – Івано-Франківськ, 2003.
  • Кушлик Н. Композитор-священик Порфирій Бажанський: суперечливий і щирий – інтерв’ю (Коломоєць Д.). – інтернет-журнал “Музика”, 10.05.2021