"His music is sincere, direct, unpretentious, and very melodic. And its melody touches and captures all listeners. In many cases, it is based on folk motifs, so it reaches the listeners without exceptions, who immediately love it even without understanding the music, just because, and this is a very great value of Vasyl Bezkorovainyi's music" - Oksana Bryzhun-Sokolyk, music and public figure.
A talented composer, conductor, and organizer of the musical life of Galicia, Vasyl Bezkorovainyi (1880-1966) was also a true lover of life, workaholic, patriot, and polyglot. His education in several leading universities in different, unrelated specialties testifies to his extraordinary talent for learning. And the proof of his pedagogical talent is many years of teaching - from a gymnasium teacher in cities and towns of Galicia to a teacher at the famous Ukrainian Music Institute of America in Buffalo. The composer himself was also very lucky with his teachers: at the Lviv Conservatory, he studied, in particular, with the prominent Lviv citizen, composer, and conductor Stanislaw Niewiadomski. Niewiadomski was a true Renaissance man, although he lived at the turn of the 19th and 20th centuries. Music critic, teacher, composer, pianist, and theater director. The monument to Adam Mickiewicz in Lviv was opened accompanied by his music performed by a huge choir and orchestra. A bright romantic, close in aesthetics to Chopin, he was invaluable to the artistic life of the city. Subsequently, his name was deliberately erased by the Soviet ideological machine. Nevertheless, Neviadomskyi's creative approach continued to exist in the music of his students, among them Vasyl Bezkorovainyi.

Bezkorovainyi's piano music exhibits a combination of European traditions and Ukrainian national identity. Some of the piano miniatures are perfect even for an amateur, home music, and some surprise with their subtlety and virtuosity. One way or another, this music, like a jewelry box, surprises, fascinates, and delights: surprises - with unusual, shiny, like precious stones, facets of Ukrainian music of the twentieth century, fascinates - with refinement and melody, and amazes - with its diversity, skill, sincerity. Romantic waltzes, nocturnes, and fantasy pieces open the world of Vasyl Bezkorovainyi for the listeners and invite them to explore the artist's work deeper and deeper.

The release includes:

 1. "In the green grove" (Fantasy on the theme of melody by O. Nyzhankivskyi)
 2. Lullaby song
 3. Waltz "Evening Dreams"
 4. Nocturne No. 2
 5. Nocturne No. 3
 6. "Song without words"
 7. Sonata No. 3
 8. "Poeme erotique"
 9. Opinion.

Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Svitlana Pozdnysheva - piano
Sound - Volodymyr Punko
The recording was created within the Ukrainian Live strategy
Directors: Ivan Ostapovych and Taras Demko


Твори для фортепіано

Василь Безкоровайний

“Його музика є щира, безпосередня, безпретензійна, дуже мелодійна. І своєю мелодією зворушує і захоплює слухача. Вона в багатьох випадках базована на народних мотивах, то вона доходить і до слухача не надто вибагливого, а звичайного, скромного, який не розуміючи музики її любить, тому, що вона йому подобається, і це є дуже велике значення музики Василя Безкоровайного”, – Оксана Бризгун-Соколик, музично-громадська діячка.
Талановитий композитор, диригент, організатор музичного життя Галичини Василь Безкоровайний (1880-1966) був також справжнім життєлюбом, трудоголіком, патріотом і поліглотом. Освіта у кількох провідних вищих навчальних закладах на різних, не пов’язаних між собою спеціальностях, свідчить про надзвичайний талант до навчання. А доказом його педагогічного таланту є багаторічна викладацька діяльність – від гімназійного вчителя міст і містечок Галичини до викладача знаменитого Українського музичного інституту Америки в Баффало.

Самому композитору теж неабияк пощастило з викладачами: у Львівській консерваторії він навчався зокрема у видатного львів’янина, композитора і диригента Станіслава Невядомського. Нєвядомський – чоловік ренесансного типажу, хоч жив на межі 19 і 20 сторіч. Музичний критик, педагог, композитор, піаніст, директор театру.

Пам'ятник Адамові Міцкевичу у Львові відкривали в супроводі його музики у виконанні величезного хору та оркестру. Яскравий романтик, близький за естетикою до Шопена, він мав неоціненне значення для мистецького життя міста. Згодом, його ім'я було свідомо затерто радянською ідеологічною машиною. Попри це творчий підхід Невядомського продовжив своє існування в музиці його учнів, серед яких Василь Безкоровайний.

Фортепіанна музика Безкоровайного експонує поєднання європейських традицій та української національної самобутності. Деякі з фортепіанних мініатюр прекрасно підходять навіть для аматорського, домашнього музикування, деякі дивують тонкістю і віртуозністю. Так чи інакше ця музика, ніби скринька з коштовностями, дивує, чарує і захоплює: дивує – незвичними, блискучими, як у коштовного каміння, гранями української музики ХХ століття, чарує – вишуканістю та мелодійністю, а дивує – своєю різноманітністю, майстерністю, щирістю. Романтичні вальси, ноктюрни і фантазійні п’єси відкривають для слухачів світ Василя Безкоровайного і запрошують пізнавати творчість митця все глибше і глибше.

До релізу увійшли:

 1. “В гаю зеленім" (Фантазія на тему мелодії О. Нижанківського)
 2. Заколисана пісня
 3. Вальс "Вечірні мрії"
 4. Ноктюрн №2
 5. Ноктюрн №3
 6. “Пісня без слів”
 7. Соната №3
 8. “Poeme erotique”
 9. Думка

Виконавиця: Світлана Позднишева (фортепіано). Звукорежисер – Володимир Пунько.
Запис здійснено в рамках стратегії Ukrainian Live
Директори: Іван Остапович і Тарас Демко


Текст: Вікторія Антошевська
Джерела:
Бризгун-Соколик  О.  Спомин  про  Василя  Безкоровайного:  у  сорокову  річницю смерти /  О. Бризгун-Соколик  // Новий шлях –  Торонто, Канада. – 9.03.2006.

Новосядла І. Грані таланту Василя Безкоровайного – стаття.