Story of Kolomiets

"A fool can't be a good oboist" - says Ukrainian composer, art director, and oboist Maksym Kolomiets.

Provocative words, as from a professional oboist. However, Maksym immediately gives them an explanation, - all this is connected with the structure of the instrument, namely with the detail without which it will not sound - reed. He says that a fool cannot know how everything in it is arranged and functions, where and what to grind, how the cane reacts to the weather, and how it will "behave" on a trip or tour. Many subtleties need to be constantly remembered, otherwise, nothing will work.

How did a skilled oboist become a composer? It happened at a time when he did not even know what a profession is - to write music. When his first solfeggio lessons were about musical notes and that they could be combined, the young musician began trying to do something with them: I've been doing this for six years, probably” - says Maksym.

In 1999, Maksym Kolomiets graduated from the Mykola Lysenko Kyiv Secondary Specialized Music School. He entered the National Academy of Music of Ukraine as an oboist and composer. After graduating, he studied at the Higher School of Music and Dance in Cologne. He later co-founded the Nostri Temporis contemporary music ensemble with his colleagues, and later the Luna Ensemble, a baroque music ensemble. His music is performed at the largest European music festivals - Summer Courses of New Music in Darmstadt (Germany), Randfestspiele in Berlin, and World Music Days in Leuven (Belgium).

Maksym Kolomiets can be considered one of the most "Western" contemporary Ukrainian composers, a bold experimenter and avant-garde. In his music, he skilfully combines traditional means of sound production with ultra-modern ones, and the influences of the Darmstadt school, with its "hard" sound the composer combines with traditional "academic", stylistically romantic elements. He has recently been actively involved in electronic music.

Text by Maksym Lunin
Based on the interview on the Kyiv Daily website (https://kyivdaily.com.ua/maksim-kolomiec)
Translation by Taras Demko

Portrait by Hlib Rachmanin
«Дурень не зможе бути хорошим гобоїстом»  –– український композитор, арт-директор, гобоїст Максим Коломієць.

Провокативні слова, як від професійного гобоїста. Проте далі Максим дає їм поснення, і пов’язує це з будовою інструмента, а саме із деталлю, без якої він не звучатиме – тростини. Він каже, що дурень не може знати, як все в ній влаштовано і працює, де і що потрібно сточити, як тростина реагує на погоду, і як вона «поводитиметься» у поїздці чи на гастролях. Багато тонкощів, про як потрібно постійно пам'ятати, інакше нічого працювати не буде.

Як же вправний гобоїст став композитором? Насправді, це сталось ще тоді коли він не знав, що є така професія — писати музику. Коли на перших уроках сольфеджіо розповідали про ноти, і що їх між собою можна комбінувати, молодий музикант почав намагатися щось із ними робити: «Мені було цікаво, що якщо розставляти ноти у певній послідовності, вони починають щось означати, їх можна програти. Я це робив років із шести, мабуть», – каже Максим.

У 1999 році Максим Коломієць закінчив Київську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат імені Миколи Лисенка. Вступив до Національної музичної академії України по класу гобоя та композиції. По її закінченню навчався у Вищій школі музики та танцю у Кельні. Після — разом із колегами заснував ансамбль сучасної музики Nostri Temporis, пізніше – ансамбль барокової музики Luna Ensemble. Його музика звучить на найбільших європейських музичних фестивалях – Літніх курсах нової музики в Дармштадті (Німеччина), Randfestspiele у Берліні, World Music Days у Левені (Бельгія).

Максима Коломійця можна вважати одним з найбільш «західних» з сучасних українських композиторів, сміливим експериментатором та авангардистом. Він вдало поєднує в своїх творах традиційні засоби звуковидобування з ультрасучасними, а впливи дармштадської школи з її «жорстким» звучанням єднає з традиційними «академічними», стилістично романтичними елементами. Віднедавна активно займається електронною музикою.

За матеріалами сайту Kyiv Daily

Текст: Максим Лунін
Портрет: Гліб Рахманін
Posted in
Posted in , ,