Story of Berkovych

Story of Berkovych

2022 combines two dates: 50 years since the death, and 120 years since the birth of Ukrainian composer and teacher Isaak Berkovych. We can learn about the composer`s life and music only from his autobiography because there are no other thorough studies so far. As they say: "If you don't, you can't expect anyone else to."

The composer was devoted to his alma mater, the Tchaikovsky Kyiv Conservatory. There he received his musical education as a pianist and later studied music theory and composition practice. There he was engaged in teaching for most of his life. Having gone through all the stages of formation: from a teacher at a music school to a graduate student, associate professor, and professor at the conservatory.

Combining talent and professionalism, Isaak Berkovych compiled a manual called "Piano School", which once laid the foundations of musical culture for primary music education. It was quite a popular guide, which was republished several times.

Berkovych wrote piano miniatures and ensembles - he has a lot of them, as well as about 50 other printed sheet music pieces, among them: 3 piano concertos, variations, sonatinas, and polyphonic works. Berkovych's piano music is accessible and understandable, compact, but perfect, with folk motifs, but inherent romantic harmony.
2022 рік поєднує у собі дві дати: 50 років з дня смерті, та 120 років з дня народження українського композитора і педагога Ісаака Берковича. Про роки життя та творчості митця ми можемо дізнатись хіба з його власної автобіографії, бо жодних інших ґрунтовних досліджень немає досі. Як то кажуть: «Сам про себе не напишеш – ніхто не напише».  

Музикант до останнього був відданий своїй альма-матер – Київській консерваторії імені Чайковського. Там він здобув музичну освіту по класу фортепіано, а згодом по класу теорії музики та композиторської практики. Там же він займався науковою викладацькою діяльністю більшість свого життя. Пройшовши всі етапи становлення: від простого вчителя у музичній школі, до аспіранта, доцента та професора у консерваторії. 

Поєднуючи талант та професіоналізм, Ісаак Беркович розробляє посібник під назвою «Школа гри на фортепіано», за яким свого часу закладали основи музичної культури для початкової музичної освіти. Це був доволі популярний посібник, який декілька разів перевидавався. У ньому методичні поради чергуються із наростаючими по складності завданнями з музикування. 

В основному, Беркович писав фортепіанні мініатюри та ансамблі – їх у нього дуже багато, а також близько 50 інших друкованих опусів, серед них: 3 фортепіанних концерти, варіації, сонатини, поліфонічні твори. Фортепіанні твори Берковича викликають пробудження художнього мислення, вони доступні та зрозумілі, мініатюрні, але довершені, з народними мотивами, але притаманною романтичною гармонійністю.
Credits:
text by Maksym Lunin
nice little cute portait of Dmytro Malyi painted specially for Ukrainian Live Hlib Rachmanin
idea and translation: Taras Demko
Posted in