Story of Hryhoriv

What is actually experimenting?
Could it be Isaac Newton's games with a transparent prism to get an optical illusion? Or Erwin Schrödinger's cat-in-a-box theory? Could it be as well the selection of a new sort of radish by local agronomists?

What about experiments in art? Is it common at all, and if so, in what way can it be done?

Today's story is about Roman Hryhoriv - a Ukrainian composer, a genuine musical experimenter; a multi-instrumentalist who is good at both keyboard and string instruments.

And here it all started - no, not from a music school, and not from a long family musical tradition, but, oddly enough, from rock music. Metallica and Sepultura albums were Roman's favorite, and he himself played in the rock band KARNA. But one upon a time, the classics knocked on his door and he let it into his life.

He fell in love: with the classics, and with his wife, whom he met while studying at a commercial technical school. And only after that comes professional musical education. First, there was the Precarpathian Institute of Arts, and later the Kyiv Conservatory. While studying at the Conservatory,  Roman met his fellow student Ilya Razumeyko. Today, this duet of two experimental composers is perhaps the most prolific among Ukrainian artists working in the field of writing and staging modern operas and running various music festivals.

To describe the projects created by Roman and Ilya, one needs to write a fundamental long-read. But what is the point of their experiment, you ask? In their operas, the artists give the audience a new experience each time — listening to an opera in a library; listening to music and simultaneously watching circus acts by acrobats; falling asleep and waking up to the reading of works by Taras Prokhasko in DreamOpera.
The experiment consists of a combination of styles, genres, ideas, and meanings, thanks to which the artists of the new opera invite the audience to co-create, directing certain artistic ideas through the prism of their own life and understanding. Almost like Isaac Newton with light.

Roman Hryhoriv is not only an author of operas. His music includes many chamber, vocal and symphonic works, arrangements, and music for plays and movies. This week we will hear the oratorio "De Profundis". Follow Ukrainian Live Classic.

Text by Max Lunin
Translation by Taras Demko
Portrait by Hlib Rachmanin
Чим для вас є експеримент?
Може це «ігри» Ісаака Ньютона з прозорою призмою, щоб отримати оптичну ілюзію? Чи може це теорія «кота в коробці» Ервіна Шредінгера? Або навіть виведення місцевими агрономами нового сорту редису, задля збільшення врожайності?

А як щодо експериментів у мистецтві? Чи допустимо це взагалі, і якщо так, то у яких форматах може втілюватись? 

Сьогоднішня історія про Романа Григоріва – українського композитора, справжнього музичного експериментатора; людину-мультиінструменталіста, якому під силу клавішні та струнні інструменти. 

І тут все починалось – ні, не з музичної школи, і не з сімейної музичної традиції, а, як не дивно, з рок-музики. Альбоми гуртів Metallica та Sepultura були найулюбленішими у Романа, а сам він грав у рок-гурті KARNA. Але в один момент в життя «постукалася» класика, і після цього, в ньому вже не стало місця для року. 

Він закохався: у класику, і у свою дружину, з якою познайомився під час навчання у комерційному технікумі. І ось тільки після цього приходить фахова музична освіта. Спочатку був Прикарпатський Інститут мистецтв, згодом Київська консерваторія. Під час навчання в останньому закладі, Романові трапилось рокове знайомство зі своїм одногрупником Іллею Разумейко. Сьогодні цей дует двох композиторів-експериментаторів є чи не найплодовитішим серед українських митців, що працюють у сфері написання й постановки сучасних опер та проведення різноманітних музичних фестивалів. 

Для описання проєктів, створених Романом та Іллею, потрібно писати цілий лонг-рід. Але в чому ж суть їхнього експерименту, запитаєте ви? У своїх операх, митці щоразу дарують глядачам новий досвід — слухати оперу в бібліотеці; чути музику й паралельно спостерігати за цирковими номерами акробатів;  засинати і прокидатися під читання творів Тараса Прохаська в сонОпері.
Експеримент полягає у поєднанні стилів, жанрів, ідей та сенсів, завдяки яким, митці нової опери запрошують глядачів до співавторства, пропускаючи ті чи інші мистецькі задуми через призму власного життя і розуміння. Майже як Ісаак Ньютон зі світлом. 

Роман Григорів автор не лише опер. У його доробку чимало камерних, вокальних та симфонічних творів, аранжувань, музики до вистав та кіно. На цьому тижні почуємо ораторію “De Profundis”. Слідкуйте за Ukrainian Live Classic.

Текст: Максим Лунін
Портрет: Гліб Рахманін
Спеціально для Ukrainian Live Classic
Posted in
Tagged with , ,