Story of Korchynskyi

When you hear the sounds of a pipe, who do you imagine? A man or a woman in ethnic folk costume on the slopes of the Carpathians? 
And if it's not a pipe, but a Ukrainian chromatic longitudinal recorder, does your association change to something more academic?

Incredibly, but in fact it is the more or less same musical instrument. And now, students from music schools to conservatories study in the class of "Ukrainian chromatic longitudinal recorder", not just a "flute". They can thank Myroslav Korchynskyi, composer, teacher, and a great connoisseur of folk musical instruments. It was he who managed to academicize the Ukrainian sopilka, which was the last of the traditional instruments to be studied in higher education institutions, and also developed his own knowledge base and compositional technique of performance on this musical instrument.

Myroslav Korchynskyi was born, lived, wrote music and taught in his native Lvivshchyna. He studied at the Lviv Conservatory, where he worked after graduation. Korchynskyi learned from the best among the best teachers of the time - Myroslav Skoryk and Stanislav Lyudkevych. In addition to composing and teaching, Korchynskyi also worked as an accordionist at the Lviv Cultural and Educational School, was a member of the National Union of Composers of Ukraine. And in 1987 he became the laureate of the Republican competition for the best song.
Коли ви чуєте звуки сопілки, то кого собі уявляєте? Чоловіка чи жінку в етнічному народному вбранні на схилах Карпат?
А якщо це буде не сопілка, а українська хроматична поздовжня флейта, — асоціація змінилась на щось сценічне чи академічне?

Неймовірно, але фактично це одний і той самий музичний інструмент. І зараз, студенти від музичних шкіл до консерваторій навчаються саме за класом «української хроматичної поздовжньої флейти», а не «сопілки». Завдячувати цьому вони можуть Мирославу Корчинському, композитору, педагогу, та великому поціновувачу народних музичних інструментів. Саме він спромігся академізувати українську сопілку, яка остання з традиційних інструментів почала вивчатись у вищих навчальних закладах, а також розвинув власну базу знань та композиторську техніку виконання на цьому музичному інструменті.

Мирослав Корчинський народився, жив, творив та викладав на Львівщині. Навчався у Львівській консерваторії, де працював після її закінчення. Корчинський переймав досвід у кращих серед кращих педагогів того часу — Мирослава Скорика та Станіслава Людкевича. Крім композиторської та викладацької діяльності Корчинський також працював кнопковим акордеоністом у Львівському культурно-освітньому училищі, був членом Національної спілки композиторів України. А в 1987 році став лауреатом Республіканського конкурсу на найкращу пісню.

Posted in
Tagged with , ,