"Spirituality is the richest treasure of humankind, their divine nature"
Lesya Dychko, composer
Ukrainian choral sacred music is one of the main cultural landmarks of our country, which has no analogs in the world. The anthology of modern spiritual music cannot be imagined without Lesya Dychko's "Solemn Liturgy for Mixed Choir". The liturgy was written in 1999 in collaboration with the famous Ukrainian conductor, founder, and longtime leader of the Kyiv Choir Mykola Hobdych. The genre of liturgy in this reading corresponds to the categories of a concert genre, and not a ritual (liturgical) one, although it retains many of its typical features. Preserving its emotional and semantic dominance, the music for the Liturgy goes beyond its functional purpose, becoming an original author's creation.

Lesya Dychko's "Solemn Liturgy", written more than 20 years ago, still fascinates with its novelty and originality! The work surprisingly combines canonicity and modernism, folklore motifs of various historical periods, and the most modern methods of compositional writing, reliance on ancient church traditions, and personal reflections on the level of deep psychology. Probably that is why this Liturgy broadcasts such a powerful energy that everyone feels listening to it. Like Oranta, it embraces and elevates the best achievements of centuries-old Ukrainian musical culture: from the pre-Christian period, the beginnings of church singing of the Byzantine tradition, the famous chant, through the prism of brilliant Ukrainian baroque and classicism, drawing beauty and soulfulness from the Romanticism. Under the influence of the XX century, marking the transition to the new millennium, it setts musical trends for years to come. The intonational connections between the parts of the Liturgy determine its integrity and sense of solemnity. And the use of the Ukrainian text of the Liturgy of St. John Chrysostom gives a special strength to the whole cycle.

Contrasting and dynamic music by Lesya Dychko is rich, melodic, and touching. Its colorful and sometimes unexpected sound sparkles as brightly as the golden mosaics of Sophia of Kyiv.

Text: Viktoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику

Performed by: Galician Academic Chamber Choir, conductor - Vasyl Yatsynyak. Choirmasters Vasyl Dolishniy, Maryana Ferendovych. Soloists: Maria Shot - soprano, Ivanna Sturmak - soprano, Khrystyna Makar - soprano, Nataliya Kohut - soprano, Oleksandra Kunitsyna - mezzo-soprano, Volodymyr Hadzalo - tenor, Oleksiy Kuvitanov - baritone, Serhiy Nemerko - bass.
Sound director: Yuriy Antonyuk. Concert recording.

Урочиста Літургія для мішаного хору

Леся Дичко


“Духовність – це найбагатший скарб людини, її божественного єства”
Леся Дичко, композиторка
Українська хорова духовна музика – одна з головних культурних візитівок нашої країни, яка не має аналогів у світі. Антологію сучасної духовної музики неможливо уявити без “Урочистої Літургії для мішаного хору” Лесі Дичко. Літургія була написана 1999 року у співпраці з відомим українським диригентом, засновником і багаторічним керівником хору «Київ» Миколою Гобдичем. Жанр літургії у такому прочитанні відповідає категоріям концертного твору, а не обрядового (богослужбового), хоча і зберігає чимало своїх типових рис. Зберігаючи свою емоційно-смислову домінанту, музика до Літургії виходить за межі свого функціонального призначення стаючи самобутнім авторським полотном.

Написана понад 20 років тому “Урочиста Літургія” Лесі Дичко й сьогодні захоплює своєю новизною та оригінальністю! Твір дивовижним чином поєднав у собі канонічність і модернізм, фольклорні мотиви різноманітних історичних періодів та найсучасніші прийоми композиторського письма, опору на давні церковні традиції та особисті рефлексії на рівні глибокого психологізму. Напевно тому ця Літургія транслює таку потужну енергію, яку відчуває кожен, хто її чує. Вона, ніби Оранта, охоплює і підносить найкращі досягнення багатовікової української музичної культури: починаючи з дохристиянського періоду, початків церковного співу візантійської традиції, знаменного розспіву, крізь призму геніального українського бароко та класицизму, черпаючи красу і душевність з музики доби романтизму, “актуалізованої” впливами ХХ століття, ба більше, ознаменовуючи перехід у нове тисячоліття, задаючи музичні тенденції на роки вперед. Інтонаційні зв’язки між частинами Служби зумовлюють її цілісність і відчуття урочистості. А особливу силу усьому циклу надає використання саме українського тексту Літургії Святого Іоана Золотоустого.

Контрастна і динамічна музика Лесі Дичко не втрачає своєї милозвучності і зворушливості. ЇЇ барвисте, часом несподіване звучання виблискує так само яскраво, як золоті мозаїки Софії Київської.


Виконавці: Галицький академічний камерний хор, диригент – Василь Яциняк. Хормейстери Василь Долішній, Марʼяна Ферендович. Солісти: Марія Шот – сопрано, Іванна Штурмак – сопрано, Христина Макар – сопрано, Наталія Когут – сопрано, Олександра Куніцина – мецо-сопрано, Володимир Гадзало – тенор, Олексій Кувітанов – баритон, Сергій Немерко – бас.
Звукорежисер: Юрій Антонюк. Концертний запис.
Текст:  Вікторія  Антошевська
Джерела:
  1. Грица С. Леся Дичко: шлях у мистецтві - «Музика». – 2011. – № 1 – 2.
  2. Коменда О.І. Духовні (релігійні) жанри в українській музиці кінця ХХ ст.. – початку  ХХІ ст.
  3. Тищенко О.В. Літургія в українській музиці кінця ХХ - початку ХХІ століть (до проблеми співвідношення обряду і жанру) – автореферат дисертації.