History does not belong to the exact sciences, because it cannot objectively cover the events of the past. Needless to say, people can talk about the same person in completely different ways. The names of many talented people have remained unknown or completely forgotten simply because no one has told the true story of their lives. Therefore we know very little about Volodymyr Femelidi, probably because his story, unfortunately, was very short and lost among the brilliant achievements of his contemporaries. With great joy, we rediscover the name of the composer and conductor who lived and worked more than 100 years ago - Volodymyr Femelidi from Odesa (b. 1905 - d. 1931). Femelidi's music is worth being heard by the broadest audience and finally move from library shelves to stages and music platforms such as Ukrainian Live Classic. In the APP we present his First Symphony (1927), which is characterized by a special energy, folk color, and heroic motifs.

Before writing the Symphony, Femelidi successfully tested his music skills in chamber vocal and instrumental music, as well as in the concert genre (for violin and orchestra and piano with orchestra). In his symphony, the young composer surprises the listener with his spontaneity and freedom in working with the score (which, by the way, according to contemporaries, he wrote quickly and without errors, immediately clean and without any sketches). Based on the laws of composition, which the diligent student mastered while studying at the Institute of Music and Drama (Conservatory), he builds the drama of the piece, which mirrored his era in a way. It intertwines sincerity and indomitable spirit, which is conveyed by folk-song melodies, on which the whole symphony is built. It is the intonational connection between the parts that renders the integrity of the symphonic cycle. The Symphony traditionally consists of four parts:

  1. Moderato. Vivo
  2. Adagio. In memoriam
  3. Allegretto. Scerzo. Youth
  4. Allegro. Final

The Femelidi`s Symphony is a celebration of the people, the embodiment of youth and zest for life, a manifestation of determination and inspiration with which people face tomorrow despite all troubles. Undoubtedly, the people who are always ready to fight are invincible!

Performed by: Symphony Orchestra of Ukrainian Television and Radio, conductor Leonid Balabaychenko (1963, re-recorded under the direction of sound engineer Yuriy Vynnyk in 1984).
Text: Victoria Antoshevska
Translated 
by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Ukrainian Television and Radio Symphony Orchestra, conductor - Leonid Balabaychenko
Recording date: 24.10.1963

Симфонія

Володимир Фемеліді 


Історія не належить до точних наук, бо не може об’єктивно висвітлювати події минувшини. Годі казати, про одну і ту ж персону люди з її оточення можуть відгукуватися абсолютно по-різному. Так, імена багатьох талановитих людей залишились маловідомими або й зовсім забутими лише тому, що ніхто не розповів правдиву історію їх життя. Ми зовсім небагато знаємо про постать Володимира Фемеліді, певно тому, що його історія, на жаль, була дуже короткою і загубилася серед яскравих досягнень його сучасників. Отож, з величезною радістю наново відкриваємо світу ім’я композитора і диригента, який жив і творив понад 100 років тому – одесита Володимира Фемеліді (1905-1931). Твори Фемеліді заслуговують бути почутими широкою авдиторією та нарешті переміститися з бібліотечних полиць на сцени й музичні платформи, такі як Ukrainian Live Classic. У додатку презентуємо його Першу симфонію (1927), яка вирізняється особливою енергією, народним колоритом та героїчними мотивами.

Перш ніж написати симфонію Фемеліді успішно випробував свої сили у камерній вокальній та інструментальній музиці, а також у жанрі концерту (для скрипки з оркестром та для фортепіано з оркестром). У своїй симфонії молодий композитор дивує слухача безпосередністю і свободою у роботі з партитурою (яку, до слова, за спогадами сучасників, він писав швидко і без помилок, одразу начисто й без жодних ескізів). Спираючись на закони композиції, які старанний студент досконало опанував під час навчання в музично-драматичному інституті (консерваторії), він вибудовує драматургію твору, що була своєрідним дзеркалом своєї епохи. У ній переплелись душевність та незламний дух, що передає народно-пісенна мелодика, на якій будується вся симфонія. Саме інтонаційний зв’язок між частинами створює ідейну цілісність симфонічного циклу. Твір традиційно складається з чотирьох частин:

  1. Moderato. Vivo
  2. Adagio. "Памʼяті загиблих"
  3. Allegretto. Scerzo. "Молоді"
  4. Allegro. "Фінал"

Підсумовуючи, Симфонія Володимира Фемеліді – це торжество народу, втілення молодості й життєлюбства, вияв рішучості й наснаги, з якою люди зустрічатимуть завтрашній день попри будь-які негаразди. Без сумніву, народ, що завжди готовий до боротьби – непереможний народ!

Виконавці: Заслужений симфонічний оркестр Українського телебачення і радіо, диригент Леонід Балабайченко (1963, перезапис під керівництвом звукорежисера Юрія Винника 1984 року).
Текст: Вікторія Антошевська