Volodymyr Femelidi. Biography

Volodymyr Femelidi (b.1905 – d. 1931).
Ukrainian composer and conductor of Greek descent.

He was born into an aristocratic family and grew up an inquisitive child, had a phenomenal memory, excellent musical hearing, played the piano, wrote poetry, and was fond of theater. Volodymyr inherited his love for music and art from his mother, and his passion for literature and history came from his father.

In 1921, Femelidi became a student of the historical faculty of the Odesa University, but still took the path of a musician. In 1924, after completing his studies at the university, he entered the Odesa Music and Dramatic Institute: as a composer, he studied under professors Vasyl Zolotariov and Porfyriy Molchanov, and started conducting under Hryhoriy Stolyarov. During his student years, Volodymyr Femelidi wrote his first works in various genres: Concerto for violin and orchestra, Concerto for piano and orchestra, Symphonic poem Undina (to the lyrics of V. Zhukovskyi), Piano Sonata, Trio for Piano, Violin, Cello, String Quartet, Danza exotica (Exotic Dance) for string quartet, Three Romances for soprano with chamber ensemble. An important stage in the composer's career was the creation of the first Symphony (1927). The same year Femelidi debuted as a conductor at professor Stolyarov`s students' concert.

In 1928, the young composer created a few new works: Classical Symphony № 2 (in the style of the XVIII century.), a vocal cycle Eight songs on Jewish themes, and music for the Jacinto Benavente`s play “The Bonds of Interest”. In 1929, Femelidi wrote the opera Rozlom based on the play by Borys Lavreniov. The premiere of the work took place on November 7 of the same year in Odesa. Leading actors of the Ukrainian Drama Theater provided great assistance in staging the opera. The opera soon premiered in Baku with the participation of the composer.

In 1930, Femelidi created one of the first Ukrainian ballets - Carmagnola. It is based on the theme of the Great French Revolution. The composer depicts the experience of a young Frenchwoman Carmagnola, offended by a noble marquis. Her patriotic impulses became a symbol of the people's struggle against the aristocracy. The composer introduced some Innovations to the ballet genre - dialogues, exclamations, and the involvement of the choir, which created an additional dramatic enhancement of the action. During the winter season of 1930-1931, the ballet was performed 40 times with great success!

In the late 1930s, Femelidi worked on three operas: the radio opera The Potemkin Battleship and the opera Burevisnyk (Petrel) on the same theme. Together with his father Oleksandr he created the libretto Caesar and Cleopatra based on the play by Bernard Shaw and wrote the first scenes of this opera.

Premature death interrupted his intensive and prolific work. Femelidi being ill, caught a bad cold, hurrying to a performance in which he was to conduct his Carmagnola. He contracted pneumonia and tuberculosis. Volodymyr Femelidi died on October 3, 1931, at the age of 26. Carmagnola's overture uses a theme, which was used in the episode of the funeral march. The composer was buried to the sounds of this march.

The opera Rozlom and the ballet Carmagnola were staged with success in Ukraine and other parts of the USSR after the composer's death. But in general, the musical world, unfortunately, forgot the name of the talented composer.
Text: Viktoria Antoshevska
Translated by Taras Demko

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Listen to music
Слухати музику

Володимир Фемеліді. Біографія

Володимир Фемеліді (1905-1931) — український композитор та диригент грецького походження.
Народився в інтелігентній, аристократичній сім'ї. Ріс допитливою дитиною, мав феноменальну пам'ять, прекрасний музичний слух, грав на фортепіано, писав вірші, захоплювався театром. Любов до музики та мистецтва Володимир успадкував від матері, захоплення літературою та історію – від батька.

В 1921 році Фемеліді став студентом історичного факультету Одеського університету, але все ж обрав шлях музиканта. 1924 року він полишив навчання в університеті і вступив до Одеського музично-драматичного інституту: фах композитора опановував в класах професорів Василя Золотарьова та Порфирія Молчанова, диригуванню вчився у Григорія Столярова. Під час навчання Володимир пише свої перші твори у різноманітних жанрах: Концерт для скрипки з оркестром, Концерт для фортепіано з оркестром, Вокально-симфонічна поема на слова Василя Жуковського «Ундіна», Соната для фортепіано, Тріо для фортепіано, скрипки, віолончелі, Струнний квартет, «Danza exotica» («Екзотичний танець») для струнного квартету, Три романси для сопрано у супроводі камерного ансамблю. Важливим етапом у творчому становленні було створення його першої Cимфонії (1927). Цього ж року Фемеліді дебютує як диригент під час звітного концерту студентів класу Столярова.

У 1928 році молодий композитор створює низку нових творів: «Класична» симфонія (в стилі XVIII століття) № 2, вокальний цикл «Вісім пісень на єврейські теми», музику до п'єси Хасінто Бенавенте «Гра інтересів». 1929 року Фемеліді пише оперу «Розлом» за однойменною п'єсою Бориса Лавреньова. Прем'єра твору відбулася 7 листопада того ж року в Одесі. Велику допомогу в постановці опери надали провідні актори українського драматичного театру. За участі композитора незабаром відбулась прем’єра опери в Баку.

1930 року Фемеліді створює один з перших українських балетів — «Карманьйола». В його основу покладено тему Великої французької революції. Композитор змальовує переживання юної француженки Карманьйоли, скривдженної знатним маркізом. Її патріотичні поривання стали символом боротьби народу проти аристократії. Новаторськими для жанру балету стали включення в постановку діалогів, вигуків та залучення хору, що створило додаткове драматичне підсилення дійства. Протягом зимового сезону 1930—1931 року балет з великим успіхом пройшов на сцені театру 40 разів!

В кінці 1930 року Фемеліді працює над трьома оперними творами: радіооперою «Панцирник Потьомкін» та оперою «Буревісник» на той самий сюжет. Разом з батьком Олександром створює лібрето «Цезар і Клеопатра» за п'єсою Бернарда Шоу, пише перші сцени цієї опери.

Передчасна смерть обірвала інтенсивну творчу працю молодого митця. Фемеліді вже був хворий, але ще більше застудився, поспішаючи на спектакль, в якому він мав диригувати своєю «Карманьйолою». У негоду він схопив запалення легень і сухоти. 3 жовтня 1931 року Володимир Фемеліді помер у віці 26 років. В увертюрі “Карманьйоли” використана ладово змінена тема, ця тема потім звучить в епізоді похоронного марша. Під звуки цього маршу ховали самого Фемеліді.

Опера «Розлом» та балет «Карманьйола» з успіхом ставилися в Україні та інших частинах СРСР і після смерті композитора. У цілому ж, музичний світ, на жаль, швидко і не заслужено забув ім’я талановитого митця Володимира Фемеліді.
Текст: Вікторія Антошевська
Джерела:
1. Гнатів Т. Володимир Фемеліді. — Київ : Муз. Україна, 1974. — 40 с.
2. Клин В. Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917—1977). — Київ : Наукова думка, 1980.
3. Смирнов В.А. Реквием ХХ века: в 5-ти ч. Ч.1/ В.А. Смирнов. – Изд.второе, доп. и испр. – Одесса, Астропринт, 2009. – 680 с.