Sometimes in spring, the weather changes literally every hour. Blustery winds, warm sun, heavy rain, or even a hailstorm - such changes are not liked by many. Unlike art, which a person seeks to experience a wide palette of emotions and impressions in the shortest possible time. How about an unexpected combination of romance, sadness, joy, despair, inspiration and self-absorption in one piece of music? Just spend half an hour listening to Dmytro Klebanov's Quartet No. 6 and you are guaranteed to be in the mood to live and survive in this turbulent world.

The last of the six string quartets by Kharkiv composer Dmytro Klebanov, composed in the late 60s of the last century, was written for two violins, viola and cello. It is important that it fully reveals both the ensemble and solo characteristics of each instrument. The four-movement cycle does indeed contain many contrasts. The most effective and dramatic movements are located in the center of the cycle, while the beginning and end of the quartet are the realms of the lyrical, subjective, and at the same time universal. As we can see, Klebanov's String Quartet No. 6 is a vivid example of how, thanks to his skill and experience, a composer can create a real "small world" without using a large number of instruments.

The musicians whose unsurpassed performance we have the opportunity to hear on the 1978 recording deserve special attention. The legendary Ukrainian Mykola Lysenko Quartet was founded in 1951. The ensemble is named after not only the founder of the Ukrainian national school of composition but also the composer who was the first in Ukraine to turn to the quartet genre. The musicians of the Lysenko Quartet have always demonstrated a high professional level and made an important contribution to the popularization of chamber instrumental music by their predecessors and contemporaries. Together with other such works, Dmytro Klebanov's String Quartet No. 6 undoubtedly constitutes a "golden fund" of Ukrainian music, which can be accessed via the Ukrainian Live Classic app.

Text by Victoriia Antoshevska
Translated by Taras Demko
Performed by:
The Lysenko String Quartet:
Anatoly Bazhenov, Boris Skvortsov, Yurij Kholodov, Leonid Krasnoshchok

Квартет №6

Дмитро Клебанов

Часом навесні погода змінюється буквально щогодини. Поривчастий вітер, тепле сонечко, сильна злива чи навіть шквал граду – такі зміни мало кому до вподоби. На відміну від мистецтва, споглядаючи яке людина прагне у найкоротший термін пережити якомога ширшу палітру емоцій та вражень. Як щодо несподіваного поєднання романтики, смутку, радості, відчаю, натхнення та самозаглиблення в одному музичному творі? Лише пів години на прослуховування Квартету №6 Дмитра Клебанова  – і ви гарантовано забезпечені настроєм для життя і виживання у цьому буремному світі.

Останній з шести струнних квартетів харківського композитора Дмитра Клебанова, створений наприкінці 60-х років минулого століття, написаний для двох скрипок, альта й віолончелі. Важливо, що він сповна розкриває як ансамблеві, так і сольні характеристики кожного з інструментів. Цикл з чотирьох частин, справді, містить чимало контрастів. Найбільш дієві і драматичні частини знаходяться у центрі циклу, натомість, початок і кінець квартету – це сфера ліричного, субʼєктивного і водночас загальнолюдського. Як бачимо, Струнний квартет №6 Клебанова – це яскравий приклад того, як завдяки своїй майстерності та досвіду композитор може створити справжній “маленький світ”, не застосовуючи велику кількість інструментів.

Окремої уваги заслуговують музиканти, чиє неперевершене виконання ми маємо нагоду чути на записі 1978 року. Легендарний український квартет імені Миколи Лисенка був заснований ще у 1951 році. Колектив носить імʼя не лише фундатора української національної композиторської школи, але й композитора, що першим в Україні звернувся до жанру квартету. Музиканти Квартету Лисенка завжди демонстрували високий професійний рівень і зробили свій важливий вклад у популяризацію камерно-інструментальної музики попередників та сучасників. Разом з іншими такими творами Струнний квартет №6 Дмитра Клебанова, безперечно, становить “золотий фонд” української музики, доторкнутися до якого можна за допомогою додатку Ukrainian Live Classic.
Текст: Вікторія Антошевська
Виконавці:
Квартет ім. М. Лисенка:
Анатолій Баженов, Борис Скворцов, Юрій Холодов, Леонід Краснощок.