Release “Mykola Kolessa.  Selected Choral Works ”contains the brightest recordings from the CD created for the 100th anniversary of Mykola Kolessa, with the participation of the Honored Chapel of Ukraine “Trembita”.  The interest that Kolessa's music arouses is quite natural.  After all, his individual style was formed in the 20's and 30's under the influence of many trends: symbolism, neoclassicism, post-romanticism, secession, neofolklorism.  It represents the originality of the interpretation of folk song sources, in particular peculiar (Boyko, Lemko, Hutsul, Polish, Volyn, etc.) varieties.  But also the music of Kolessa is an exceptional sense of logic of form, harmonious and timbre colouring, spaciousness of texture.  The organic fusion of "emotional-rational", "spontaneous, spontaneous - clearly organized and well thought out" explains many innovations in the modern search for an expression system, a new interpretation of the folk songs and dances  in the opuses of Kolessa.

The album includes the most famous and interesting original choral compositions, the words of which were taken from the compositions of Taras Shevchenko, Lina Kostenko, Stepan Rudansky, V. Havryliuk, Pavlo Tychyna and Maxym Rylsky, as well as arrangements of Ukrainian folk songs.  In his choral miniatures, Kolessa is also a skilled arranger - a decorator of folk melodies, a worthy follower of his father Filaret Kolessa, and a connoisseur of poetry and philosophy, and a talented landscape painter, fine psychologist and, finally, a professional of the highest level.  Mykola Filaretovych treats choral works with special attention and awe, understanding that this genre is an equal synthesis of music and poetry.  That is why Kolessa utters every nuance of the text in musical intonations, catches hidden subtexts and places accents very accurately.  Like Schubert or Schumann, the composer reveals the theme and idea of the work not in general, but consistently and in detail, choosing a special musical "outfit" for each word or phrase.  At the same time, his thinking is extremely figurative and creative, sometimes even impressionistic.

Choral musical scores created by Mykola Kolessa are always a perfect combination of spectacular findings of choral sound with the signs of orchestral writing, unusual chords, inflammatory rhythms or, on the contrary, typical folk lyrics with wit and humor, sincerity and latitude of the Ukrainian soul.


Works included in the collection:


• "Dumy moji..." (lyrics by T. Shevchenko)

• "Kamyaniy slon"  (lyrics by. L. Kostenko)

• "Zoryana Nich" (lyrics by S. Rudansky)

• "Lito (Summer)" (lyrics by V. Gavrilyuk)

• "Haji shumliat'"(lyrics by P. Tychyna)

• "Naprovesni" (after M. Rylskyi)

• "Promochyv mia,  promochyv" (arrangement of Lemko folk song)

• "Pryshol by-m ya do vas" (arrangement of Lemko folk song)

• "Boday ta kormychka" (arr. of Lemko folk song)

• "Mala baba Mykhala" (arrangement of Lemko folk song)

• "Oy, ishla ya polonynkov" (arr. of Hutsul folk song)
Honored Chapel of Ukraine "Trembita", conductor - Mykola Kulyk.

The record of 2003.
 
Text by Lyubov Kyyanovska, Viktoriia Antoshevska
Translated byAnastasia Nesteruk
Curator Olesya Tatarovska, Lviv National University

Listen to music

Слухати музику


Artists:
"Trembita" Choir Chapel
Conductor - Mykola Kulyk
2003

Микола Колесса. Вибрані хорові твори

Людкевич Станіслав

Реліз “Микола Колесса. Вибрані хорові твори” містить найяскравіші записи з компакт-диску, створеного до 100-річного ювілею Миколи Колесси, за участю Заслуженої капели України “Трембіта”. Інтерес, який викликає музика Колесси, цілком закономірний. Адже його індивідуальний стиль сформувався у 20-х-30-х рр. під впливом багатьох напрямків: символізму, неокласицизму, постромантизму, сецесії, неофольклоризму. Він репрезентує оригінальність трактування народнопісенних джерел, зокрема багатих і своєрідних (бойківських, лемківських, гуцульських, польських, волинських та ін.) різновидів. Але також музика Колесси - це виняткове почуття логіки форми, гармонічної та тембральної колористики, просторовості фактури.
Органічний сплав “емоційного-раціонального”, “спонтанного, стихійного - чітко організованого і детально продуманого” дозволяє пояснити багато новацій у модерних пошуках виразової системи, нового тлумачення народнопісенного і танцювального первеня в опусах Колесси.
Альбом зібрав найбільш відомі та цікаві оригінальні хорові композиції на слова Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Степана Руданського, В.Гаврилюка, Павла Тичини та Максима Рильського, а також обробки українських народних пісень. У своїх хорових мініатюрах Колесса постає і майстерним аранжувальником - оздоблювачем народних мелодій, гідним послідовником свого батька Філарета Колесси, і знавцем поезії та філософії, і талановитим пейзажистом, тонким психологом і врешті-решт, професіоналом найвищого рівня. Микола Філаретович ставиться до хорових творів з особливою уважністю і трепетом, розуміючи цей жанр як рівноправний синтез музики і поезії. Саме тому, Колесса визвучує кожний нюанс тексту у музичній інтонацій, вловлює приховані підтексти і дуже влучно розставляє акценти. Подібно до Шуберта чи Шумана, композитор розкриває тему та ідею твору не узагальнено, а послідовно й деталізовано, добирає до кожного слова чи фрази особливе музичне “вбрання”. Разом з тим його мислення вкрай образне та креативне, часом, прямо таки імпресіоністичне.
Хорові партитури, створені Миколою Колессою - це завжди бездоганне поєднання ефектних знахідок хорового звучання з ознаками оркестрового письма, небанальних гармоній, запальних ритмів або ж, навпаки, характерної народної лірики з дотепністю та гумором, із щирістю та широтою української душі.


Твори, що увійшли до збірки:

 1. Думи мої… (сл. Т.Шевченка)
 2. Камʼяний сон (сл. Л.Костенко)
 3. Зоряна ніч (сл. С.Руданського)
 4. Літо (сл. В.Гаврилюка)
 5. Гаї шумлять (сл. П.Тичини)
 6. Напровесні (сл. М.Рильського)
 7. Промочив мя, промочив (обр. лемківської нар. пісні)
 8. Пришол би-м я до вас (обр. лемківської нар. пісні)
 9. Бодай та корчмичка (обр. лемківської нар. пісні)
 10. Мала баба Михала (обр. лемківської нар. пісні)
 11. Ой ішла я полонинков (обр. гуцульської нар. пісні)

Заслужена капела України "Трембіта", диригент Микола Кулик
Запис 2003 року.

Текст: Любов Кияновська, Вікторія Антошевська