Kolessa Mykola. Biography

Mykola Kolessa (1903, Sambir - 2006, Lviv) - a significant Ukrainian composer, conductor, teacher, and public figure.

He came from a prominent family of Kolessa. From 1911 he studied at the M. Lysenko Higher Music Institute in Lviv; during the First World War, he stayed in Vienna, where he received his musical education at the school of Marietta de Gelli..
 
After returning to Lviv, he graduated from high school and, in 1922, got into the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Krakow, but a year later left medicine. In 1924 he started studying at Charles University in Prague at the Faculty of Philosophy and Slavic Studies. Attended classes in harmony under Fedir Yakymenko and conducting under Platonida Shchurovska at the Music Faculty of the Dragomanov Pedagogical Institute. In 1925-1928 Kolessa joined the Composition and Conducting Department at the Prague Conservatory in the conducting class of Otakar Ostrchil and Pavlo Dedichkо, and the composition class of Vitezslav Novak. Thus the following works appear: "Ukrainian Suite," Variations for Symphony Orchestra, piano cycles "Trifles"(«Дрібнички») and "Passacaglia, Scherzo, and Fugue." After returning to Lviv, Kolessa took an active part in organizing concerts, was one of the founders of the Union of Ukrainian Professional Musicians, worked extensively as a conductor, wrote a textbook for conductors, which is still used by students of music. The thirties were especially fruitful for the composer. He creates a cycle "Pictures of Hutsulshchyna," an orchestral and choral cycle "Lemko Wedding," arrangements of folk songs and choirs and romances based on poems by Ukrainian poets, etc.
After the war, Kolessa continued his active work as a conductor. He was performing with the symphony orchestras of the Lviv Philharmonic, Opera and Ballet House (1944-1947).  Kolessa worked as an artistic director and chief conductor of the "Trembita" choir (1946-1948), wrote music (choral pieces based poetry by Shevchenko, Rudanskyi, Tychyna, Rylskyi, Kostenko, Bratunya, etc., romances (the cycles "In the Land of Blossoming Cherries" and "Children's Dreams"), holds administrative positions (in the period 1956-1965 Kolessa was the vice-chancellor of the Mykola Lysenko Lviv Conservatory).
Mykola Kolessa as a composer was highly appreciated. He gained many rewards - the honorary title of Merited Artist of Ukraine, Shevchenko National Award, awarded the title "Hero of Ukraine" for outstanding personal services to the Ukrainian state. Kolessa died in 2006 in Lviv.

Kolessa is considered the founder of the Western Ukrainian school of conducting.

His artistic heritage is marked by the exquisite use of impressionist, symbolist, urban, neo-folk techniques. It is organically placed into the European cultural tradition.

Listen to music
Слухати музику

Колесса Микола. Біографія

Микола Філаретович Колесса (1903, м. Самбір - 2006, м. Львів) – видатний український композитор, диригент, педагог, музично-громадський діяч.
Походив з видатного роду Колесс. З 1911 р. навчався у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові, роки Першої світової війни пробув у Відні, де здобував музичну освіту в школі Маріетти де Джеллі. Після повернення до Львова закінчив навчання в гімназії і в 1922 р. вступив в Ягеллонський університет у Кракові на медичний факультет, проте вже через рік покинув медицину. 
В 1924 р. починає навчання у Карловому університеті в Празі на факультеті філософії та славістики, паралельно відвідує заняття гармонії у Федора Якименка та диригування у Платоніди Щуровської на музичному факультеті педагогічного інституту ім. М. Драгоманова.
В 1925-1928 рр. М. Колесса навчався на відділі композиції та диригування Празької консерваторії в класі диригування Отакара Острчіла і Павла Дєдічка, в класі композиції Вітезслава Новака. У доробку композитора з'являються такі твори: «Українська сюїта», Варіації для симфонічного оркестру, фортепіанні цикли «Дрібнички» та «Пасакалія, скерцо і фуга». Після повернення до Львова М. Колесса бере діяльну участь у організації концертів, входить до числа засновників Союзу Українських Професійних Музик (СУПРоМ), активно діє на диригентській ниві, пише підручник для диригентів, яким до сьогодні користуються студенти музичних навчальних закладів. Тридцяті роки особливо плідні в композиторської творчості. Митець створює цикл «Картинки Гуцульщини», оркестрово-хоровий цикл «Лемківське весілля», обробки народних пісень та хори й солоспіви на вірші українських поетів та ін.

Після війни М.Колесса продовжує інтенсивно працювати як диригент (виступає з симфонічними оркестрами Львівської філармонії, Театру опери та балету (1944-1947), художній керівник і головний диригент хорової капели «Трембіта» (1946-1948), творчо працює (хори на сл. Т. Шевченка, С. Руданського, П. Тичини, М. Рильського, Л. Костенко, Р. Братуня та ін., солоспіви, зокрема цикли «В краю квітучої вишні» та «Дитячі сни»), займає адміністративні посади (у період 1956-1965 рр. М. Колесса був ректором Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка).

Видатні досягнення творчої діяльності Миколи Колесси були високо оцінені багатьма нагородами. Він отримав почесне звання Народного артиста України, був відзначений премією ім. Т. Г. Шевченка в галузі композиції, йому було присвоєно звання «Герой України» за визначні особисті заслуги перед Українською державою. Помер М. Ф. Колесса в 2006 р. у Львові.

М. Колессу по праву можна вважати засновником західноукраїнської диригентської школи, з якої згодом вийшли провідні митці зі світовим іменем.
Творча спадщина М. Колесси відзначається вишуканим використанням імпресіоністичних, символістичних, урбаністичних, неофольклорних прийомів, що вписує її в загальноєвропейську духовну традицію.

Література:
Кияновська Л. Син століття Микола Колесса в українській культурі XX віку.: Сім новел з життя артиста. Львів, 2003. 294 с.
Паламарчук О. Микола Колесса. Київ, 1989. 79 с.Download
Download the Art Photo