"Echoes of drowning reflections" is the second release of Maksym Kolomiets' instrumental works in the Ukrainian Live Classic app. This composer always amazes listeners with his art, because he seems to look at the world as if through a microscope, a telescope, and brand glasses with polarization at once. The dreamer and inventor, he experiments with all musical elements: from the structure to the technique of the piece, from the principles of drama to the methods of score design. Each of his new works is an attempt and a search: an attempt to imagine real physical phenomena and to search for and reproduce the sound of these phenomena.

The release includes 5 pieces for different types of ensembles. The work “... soft glass…” was commissioned by the Warsaw Autumn 2017 festival. The author describes its imagery as “wild parade of buffoons, who goes into the distance through the soft glass of a broken bottle on the bottom of the city sewer.” This is nothing more but a satirical parody of the music of the famous Russian composer of the XIX century. The author notes:
“In this piece, I tried to separate different components of the musical structure: harmony, rhythm, tempo, etc. Thus, all these parameters start to exist separately. Familiar harmonies and melodies, distorted and permutated, transform the everyday story into a surrealistic action. The shadows of buffoons are reflected in a dirty glass shard. They whirl in a crazy dance that constantly changes the tempo. The shadows become gigantic, then disappear.”
The second in the release is "Supremus" (from Latin - the highest) - the author's attempt to recreate with the help of sounds the image of extremely dense, self-igniting, fire; the desire to find the point of highest voltage and put maximum pressure on it.

The piece "Light Figures" for oboe, violin, viola, and piano conveys the play of light and shadow.
"Singing light, supple and soft like a limp dough, sticks to the fingers, easily finds the intricate forms. Flattened, bulky, oblong, and rectified - the sleeping shapes piled and forgotten by all… ”
In the work of the same name “Echoes of drowning reflections”, Maksym Kolomiets looks for the musical equivalent of images and symbols of a distorted mirror, which he realizes in timbre, metrorhythmic, register, and textural sense. And what will you see in the curved mirror?

The final chord of this album is the work "Compressed Light" for two trumpets, horn, and two trombones, commissioned by the Izolyatsia Foundation. Winds perfectly illustrate the expansion and contraction of light. However, you should not be afraid of such concepts! Kolomiets' optical and sonor tricks will intrigue not only connoisseurs of quantum physics, but also progressive music lovers.
Text: Victoria Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Performed by: Warsaw Festival Ensemble, NeoQuartet, Musikfabrik Ensemble, Nostri Temporis Ensemble

Design: Arseniy Diskovskyi
Model: Valeria Lukianova

“Echoes of drowning reflections”

Максим Коломієць

Echoes of drowning reflections” – другий екстраординарний реліз інструментальних творів Максима Коломійця у додатку Ukrainian Live Classic. Цей сучасний композитор щораз дивує слухачів своїм світобаченням, адже він, здається, дивиться на світ одночасно крізь мікроскоп, телескоп і брендові окуляри з поляризацією. Фантазер та винахідник Коломієць експерементує з усіма музичними елементами: від структури до техніки гри, від принципів драматургії до способів оформлення партитури. Кожен його новий твір – це спроба і пошук: спроба уявити образи реальних фізичних явищ і пошук та відтворення звучання цих явищ.

До збірки увійшли 5 композицій для різноманітних типів ансамблів. Твір “...soft glass…” написаний на замовлення фестивалю "Варшавська осінь 2017". У постмодерністичній уяві композитора, це “дикий парад скоморохів, що йде вдалину через м'яке скло розбитої пляшки на дні міської каналізації” – ніщо інше, як сатирична пародія на відому музику відомого російського композитора ХІХ століття. Автор зазначає:

“У цьому творі я намагався виділити різні складові музичної структури: гармонію, ритм, темп тощо. Таким чином, усі ці параметри починають існувати окремо. Знайомі гармонії та мелодії, спотворені й перестановлені, перетворюють побутову історію на сюрреалістичне дійство. Тіні скоморохів відбиваються в брудному скляному черепку. Вони кружляють у шаленому танці, який постійно змінює темп. Тіні стають гігантськими, потім зникають.”
Другим у релізі звучить “Supremus” (з латини – найвищий) – спроба автора відтворити за допомогою звуків образ надзвичайно щільного, самопалаючого, вогню; бажання знайти точку найвищої напруги і максимально тиснути на неї.

Композиція “Light Figures” для гобоя, скрипки, альта і фортепіано передає гру світлотіней.
“Спів легкий, пружний і м’який, як м’яке тісто, прилипає до пальців, легко знаходить хитромудрі форми. Сплющені, громіздкі, довгасті й випрямлені — сплячі фігури, нагромаджені й забуті всіма…”
В однойменному до нашого релізу творі “Echoes of drowning reflections” Максим Коломієць шукає музичний еквівалент образам і символам спотвореного дзеркала, який реалізує у тембрровому, метроритмічному, регістровому та фактурному розумінні. А що побачите у кривому дзеркалі ви?

Заключним акордом цього альбому є твір “Compressed Light” (“Стиснене світло”) для двох труб, валторни і двох тромбонів, написаний на замовлення "Izolyatsia Foundation". Духові чудово ілюструють розширення і стиснення світла. Проте не слід боятися таких концепцій! Будьте певні, оптично-сонористичні трюки Коломійця зацікавлять не лише знавців квантової фізики, але й прогресивних любителів музики.
Виконавці: Warsaw Festival Ensemble, NeoQuartet, Musikfabrik Ensemble, Nostri Temporis Ensemble

Текст: Вікторія Антошевська