Leontovych Mykola. Biography

Mykola Leontovych (1877, Monastyryok village - 1921, Markivka village) was an outstanding Ukrainian composer of tragic destiny, choral conductor, teacher, and public figure. Author of the world symbol of the Christmas holidays - "Shchedryk" (Carol of the Bells).

He came from a family of priests where music was highly valued. Leontovych graduated from the district school in Sharhorod, then entered the theological seminary in Kamyanets-Podilskyi, where he began his first attempts in writing music, and immediately turned to the arrangements of folk songs. After graduating from the seminary in 1898, he did not become a priest but chose the teacher's profession. 
 
He worked as a teacher for 20 years - taught singing, music, and non-musical disciplines in secular and spiritual educational institutions of Podillya and Donbas (Chukiv, Vinnytsia, Tulchyn). He never ceased to study and improve his musical skills: during the holidays of 1903 and 1904, he practiced singing at the Court Choir in St. Petersburg, receiving the right to be the regent of church choirs. From 1909 he periodically traveled to Boleslav Yavorsky in Moscow and Kyiv to study composition. In the process of learning under Yavorsky, the composer creates a few of his most significant choirs, among them the famous "Shchedryk," as well as others, different in genre and character:

In addition to teaching, Leontovych was very active in musical and organizational activities, popularized choral art - was engaged in the organization of amateur choirs, orchestras, which he led, staged musical performances. He needed a Ukrainian repertoire for musical groups; therefore, due to the lack of educational choral material, Leontovych himself wrote arrangements of Ukrainian folk songs. Thus there appeared choral arrangements, in particular, "Dudaryk," " Mother had the only daughter," and others. In 1901 and 1903, the composer published two collections of arrangements of Podillya folk songs for choral singing without instrumental accompaniment. In 1916, at the invitation of K. Stetsenko, P. Kozytskyi, and O. Koshitz, together with the choir, he performed his arrangements in Kyiv, including Shchedryk, which brought him great success with the Kyiv audience.
In 1918–1919, he was active in the field of national cultural revival - he became one of the organizers of the first national choir - the People's Amateur Choir, taught at the Mykola Lysenko State Music and Drama Institute, Kyiv Teachers' Seminary, conducting courses and courses of preschool education, founded a music school in Tulchyn, led amateur choirs, performed concerts. He was the author of textbooks in pedagogy and methods of music education. His creative achievements are well appreciated in Ukraine; they are included in the programs of professional choirs. Leontovych also created his own choral music: "Legend," "Icebreaker," etc., works on the first great symphonic work - folk opera "On the Mermaid's Easter" based on the fairy tale of the same name by B. Hrinchenko (the opera completed by Myroslav Skoryk).

The composer's life ended abruptly and tragically (he was killed during a planned special police campaign) in 1921.
In 1922, the Mykola Leontovych Music Society was established.
Leontovych is the author of arrangements for a choir of classical works, more than 150 Ukrainian folk songs, choral songs, and spiritual pieces. His folk songs' adaptations have gained worldwide fame, and his "Shchedryk" has become extremely popular in Europe, especially in the United States and Canada.

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Микола Леонтович. Біографія

Леонтович Микола Дмитрович (1877, с. Монастирьок - 1921, с. Марківка) -  видатний український композитор трагічної долі, хоровий диригент, педагог, громадський діяч. Автор світового символу різдвяних свят - «Щедрика».
Походив з інтелігентної та музикальної родини священника. Закінчив повітове училище в Шаргороді, потім поступив до духовної семінарії в Кам’янець-Подільському, де розпочав свої перші  композиторські спроби, звертаючись одразу до обробок народної пісні.  Після закінчення семінарії в 1898 р. не став священиком, а обрав професію учителя.
Протягом 20 років вчителював - викладав спів, музику та  немузичні дисципліни у світських і духовних навчальних закладах Поділля та Донбасу (в с. селі Чуків, м. Вінниці, станції Гришино (Донбас), м. Тульчин). Постійно займався самовдосконаленням своєї музичної освіти: під час канікул 1903 та 1904 рр. навчався у класах при Придворній співочій капелі в Петербурзі, отримуючи право бути регентом церковних хорів. Від 1909 періодично їздив до Болєслава Яворського в Москву та Київ, щоб навчатися композиції. У процесі занять з Б. Яворським композитор створює ряд найцікавіших своїх хорів, серед них славнозвісного «Щедрика», а також ряд інших, різних за жанрами і характером: «Козака несуть», «Пряля», «За городом качки пливуть» та інші.

Крім педагогічної, М. Леонтович вів дуже активну музично-організаційну діяльність, популяризував хорове мистецтво - займався організацією аматорських хорів, оркестрів, якими керував, ставив музичні вистави. Для музичних колективів йому потрібен був український репертуар, тому, через відсутність навчального хорового матеріалу М. Леонтович сам писав обробки українських народних пісень. Таким чином виникли хорові обробки, зокрема «Дударик», «Мала мати одну дочку» та ін. У 1901 та 1903 рр. композитор видав дві збірки обробок подільських народних пісень для хорового співу без інструментального супроводу. В 1916 р. на запрошення К. Стеценка, П. Козицького, О. Кошиця виконував у Києві разом з хором свої обробки, серед них «Щедрика», який преніс йому великий успіх у києвської публіки.

В 1918–1919 рр. активно діє в сфері національного культурного відродження – стає одним з організаторів першої національної хорової капели - Народної аматорської хорової капели, викладає у державному Музично-драматичному інституті імені М. В. Лисенка, Київській учительській семінарії, на диригентських курсах та курсах дошкільного виховання, засновує музичну школу у Тульчині, керує самодіяльними хорами, виступає з концертами. Укладає праці з педагогіки та методики музичного виховання. Його творчі здобутки отримують визнання, включаються до програм професійних хорових капел. М. Леонтович пробує свої сили в оригінальній творчості, пише хори «Легенда», «Льодолом» та ін., працює над першим великим симфонічним твором - народно-фантастичною оперою «На русалчин Великдень» за однойменною казкою Б. Грінченка (завершена Мирославом Скориком).

Життя композитора обірвалося раптово і трагічно (вбитий у спланованій ЧК акції) у 1921 р.

В 1922 році було створено «Музичне товариство імені Миколи Леонтовича».

М. Леонтович автор обробок для хору класичних творів, понад 150 українських народних пісень, хорових пісень та духовних творів. Його обробки регіональних пісень здобули славу в усьому світі, а його «Щедрик» став надзвичайно популярним в країнах Європи, а особливо в США та Канаді.

Література:
Завальнюк А. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори. Вінниця, 2002. 273 с.
Кияновська Л. Українська музична культура: навч.посібник. Київ, 2002. С. 67-71.