How do contemporary Ukrainian artists hear the voice of their ancestors? Young generation composers, whose works were performed at the Lviv Organ Hall in April 2024, tried to answer this question. Among them is Dmytro Malyi - a composer, pianist, PHD in art studies, laureate of international composers competitions in Ukraine, the USA, and Austria, a senior lecturer in the departments of music theory, composition, and instrumentation, and a concertmaster of the department of solo singing and opera training at the Ivan Kotlyarevskyi National University of Arts in Kharkiv. The program featured two of his works - the concert overture "Ancestors Land" and the piece for orchestra "Three Words About Kolomyika."

The overture "Ancestors Land" (2021) by Dmytro Malyi is a vivid and sincere musical narrative without undue pathos and pseudo-patriotism. From its creation to its presentation at the Lviv Organ Hall, the overture underwent several changes and editions, in which the composer revised not only individual thematic, structural, and expressive elements but also the ideological concept and message of this music. "The main idea of the piece is to represent the connection between generations. "Ancestors Land" is the Ukrainian land that has endured many challenges. We are the descendants of all the richness laid down by our ancestors - language, traditions, faith - and we must not lose this," the composer explains. The overture reflects the difficult fate that strong Ukrainians overcome with unshakable faith and optimism. Here, the Ukrainian spirit is depicted in various manifestations: sincere, lyrical, sometimes sad, but undoubtedly unbreakable.

"Three Words About Kolomyika" is an orchestral rendition of three parts of another piece by Dmytro Malyi, "Seven Words About Kolomyika" for solo violin (2022). The author is convinced that the kolomyika genre is the genetic code of the Ukrainian people, its voice: willful, steadfast, and courageous, yet friendly and humorous. "Seven Words" is a prototype of the seven last words of Jesus Christ on the cross, which reflects the understanding of the suffering of the Ukrainian people with faith in the victory of light.

The piece utilizes the genre model of kolomyika in its various transformations. The musical text is based on the Hutsul scale, changing meters, various playing techniques, and the kolomyika rhythm-formula, which unites all parts. Dmytro Malyi confesses, "Orchestrating a piece for solo violin is like writing the work anew. In the new version, I used plenty of techniques of colorful orchestration." Overall, the cycle sounds wonderfully atmospheric and vitalistic, conjuring in the mind beautiful landscapes of the picturesque Ukrainian Carpathians.
Text:  Victoria  Antoshevska
Translated  into  English  by  Taras  Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Luhansk Philharmonic Symphony Orchestra, Ivan Ostapovych - conductor

Project Director Taras Demko
Sound engineer Volodymyr Punko

Recorded in 2024 in Lviv Organ Hall.

"Земля предків"

Дмитро Малий

Як чують голос предків сучасні українські митці? Відповідь на це питання спробували дати композитори молодої генерації, чиї твори звучали у Львівському органному залі в квітні 2024 року. Серед них – Дмитро Малий – композитор, піаніст, кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних композиторських конкурсів в Україні, США та Австрії, старший викладач кафедр теорії музики, композиції та інструментування та концертмейстер кафедри сольного співу та оперної підготовки Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. У програмі було презентовано одразу два його твори – концертну увертюру “Земля предків” та твір для оркестру “Три слова про коломийку”.

Увертюра "Земля предків" (2021) Дмитра Малого – це жива і відверта музична історія без зайвого пафосу і псевдопатріотизму. З моменту написання і до презентації у Львівському органному залі увертюра зазнавала кількох змін та редакцій, у якій композитор змінював не лише окремі тематичні, структурні чи виразові елементи, але й переглядав ідейний задум та посил цієї музики. "Головна ідея твору – це репрезентація звʼязку поколінь. “Земля предків” – це українська земля, яка пережила багато випробувань. Ми є нащадками усього багатства, закладеного нашими предками – мови, традицій, віри – і не маємо цього загубити", – розповідає композитор. В увертюрі відображена важка доля, яку сильні українці долають з непохитною вірою та оптимізмом. Тут український дух зображується в різноманітних проявах: щирому, ліричному, часом сумному, проте, без жодного сумніву, незламному.

"Три слова про коломийку" є оркестровим перекладення трьох частин іншого твору Дмитра Малого "Сім слів про коломийку" для скрипки соло (2022). Автор переконаний, що жанр коломийки є генетичним кодом українського народу, його голосом: волевим, стійким і мужнім, водночас, доброзичливим і жартівливим. "Сім слів" є прообразом семи слів Ісуса Христа на хресті, що виявляється у розумінні багатостраждальності українського народу з вірою у перемогу світла.

У творі використовується жанрова модель коломийки у її різноманітних перевтіленнях. Основу музичного тексту складає гуцульський лад, змінні розміри, різноманітні прийоми гри, а також коломийкова ритмо-формула, яка обʼєднує усі частини. Дмитро Малий зізнається: “Оркеструвати твір для скрипки соло – це все одно, що написати твір заново. У новій версії я використав вдосталь прийомів колористичної оркестровки.” Загалом цикл звучить напрочуд настроєво і вітаїстично, викликаючи в уяві прекрасні пейзажі мальовничих українських Карпат.
Виконавці:
Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії,
Іван Остапович – дириґент
Директор проекту Тарас Демко
Звукорежисер Володимир Пунько
Запис здійснено у 2024 році у Львівському органному залі

Текст: Вікторія Антошевська