Boryslav Stronko. Biography

Boryslav Stronko was born on May 17, 1970 in the Ukrainian town of Tulchyn, Vinnytsia region. Ukrainian composer, musicologist and teacher of music theory and composition.

He received his primary music education at children's music schools in Leninakan (now Gyumri, Armenia) and Kirovabad (now Ganja, Azerbaijan). From 1983 to 1988 he studied at The Mykola Lysenko Kyiv State Music Lyceum (Music Theory Department). Later from 1988 to 1993, he was a student at the Faculty of Composition at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, in the class of Professor Yuriy Ishchenko. In 1996 he graduated from the internship at the National Music Academy, class of Professor Ishchenko. In 2003 Stronko defended his dissertation "Status of existential time (ontological time) in music (according to Heidegger's philosophy of time)", under professor Moskalenko.

Since 1993 he teaches at the Glier Kyiv Municipal Academy of Music, and at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Music by Stronko is regularly performed at festivals like "Kyiv Premieres of the Season" and "Kyiv Music Festival".

The composer's work is dominated by chamber pieces for various settings, in particular:
  • 5 sonatas for piano, cycles for piano "Modal Preludes and Fugues in C", "Signs of Peace", "Sparks", "Crystal Flowers";
  • vocal cycles to the poems of ancient Chinese, ancient Greek, Georgian, Ukrainian poets;
  • pieces for pairs of identical instruments - "Transparent threads" for two flutes, "Rural gossip" for 2 oboes, "Prelude and Fugue" for 2 bassoons;
  • cycles of pieces for organ "Listening to the stars", "Colorful dreams", "Galilean planets", "Organ mass".

His symphonic music is represented by 4 symphonies (1996, 2002, 2006, 2019), a concerto for violin and orchestra (1993), the piece "Unexpected Dawn" (2011), and for the chamber orchestra - "Variations on a Theme of Mozart" (1994), "Elegy (longing for Eden)" for string orchestra and oboe (2011).

There are also electronic pieces, including "Maze Chord", "Crystals of Time", and "Illusions".

The composer was influenced by the classical and romantic tradition, he possesses a very detailed sense of time; music of the East with its modality and meditativeness; the theory of 4-dimensional time of the late Heidegger (especially in Symphony № 4, and the electronic piece "Closed Time"); timbre-texture experiments of the musical avant-garde in electronic music. His music does not stick to a single system of musical thinking - on the contrary, it reincarnates in different musical worlds, complexes of musical means.

Translated to English by Taras Demko

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Listen to music in App 
Слухати музику в додатку

Борислав Стронько. Біографія

Борислав Юрійович Стронько, народився 17.05.1970 року у Тульчині на Вінничині. Український композитор, музикознавець, викладач музично-теоретичних предметів та композиції.

Початкову музичну освіту здобував у дитячих музичних школах міст Ленінакан (нині Гюмрі, Вірменія) та Кіровабад (нині Гянджа, Азербайджан). У 1983-88 рр. навчався у КССМШ ім. Лисенка, відділ теорії музики. У 1988-1993 рр. навчався на композиторському факультеті НМАУ ім. Чайковського, Київ, у класі професора Ю.Я. Іщенка. У 1996 р. закінчив асистентуру-стажування при НМАУ ім. Чайковського, клас професора Ю.Я. Іщенка. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Статус буттєвого часу (ontological time) в музиці (за філософією часу М. Гайдеггера)», науковий керівник – професор В.Г. Москаленко.

Викладає у Київській Муніципальній Академії Музики ім. Глієра, з 1993, та у НМАУ ім. Чайковського, також з 1993. Твори виконувалися на фестивалях «Київські прем’єри сезону» та «Київмузикфест».

У творчості композитора переважають камерні твори для різних складів, зокрема:
  • 5 сонат для фортепіано, цикли для фортепіано «Модальні прелюдії та фуги in С», «Знаки спокою», «Іскри», «Кришталеві квіти»;  
  • вокальні цикли на вірші давньокитайських, давньогрецьких, грузинських, українських поетів;
  • твори для пар однакових інструментів – «Прозорі нитки» для двох флейт, «Сільські плітки» для 2 гобоїв, «Прелюдія та фуга» для 2 фаготів;
  • цикли п’єс для органу «Слухаючи зірки», «Кольорові сни», «Галілеєві планети», «Органна меса».

До симфонічної частини творчості належать 4 симфонії (1996, 2002, 2006, 2019), концерт для скрипки з оркестром (1993), п’єси «Несподіваний світанок» (2011), а також, для камерного оркестру – «Варіації на тему Моцарта» (1994), «Елегія (туга за Едемом)» для струнного оркестру та гобою.

Є також електронні твори, зокрема «Акорд-лабіринт», «Кристали часу», «Ілюзії».

На творчість вплинули такі фактори як класико-романтична традиція, з її деталізованим відчуттям часу; музика Сходу з її модальністю та медитативністю; теорія 4-вимірного часу пізнього М. Гайдеггера (особливо у Симфонії № 4 та електронному творі «Замкнений час»); темброво-фактурні пошуки музичного авангарду, у електронній музиці. У творах немає тяжіння до однієї системи музичного мислення – навпаки, є схильність до перевтілення у різних музичних світах, комплексах музичних засобів.

Текст Вікторії Антошевської

Література:
1. Гумен О. І. Арфа у камерних ансамблях – сучасний вимір. [https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/article/view/43]
2. Постовойтова С. О. Модальні прелюдії та фуги In C» Борислава Стронька: специфіка використання модальної техніки. [http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/231204]
3. Стронько Б. Ю. Музичний твір як інтерпретація властивостей часу / Б. Ю. Стронько // Київське музикознавство: зб. статей. – К.,1999. – С. 47–57.
4. Стронько Б. Ю. Статус буттєвого часу в музиці: автореф… канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Київ. 2003. 17 с.
5. Стронько Б.Ю. П’єси для фортепіано: навчальний репертуар для вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / Б.Ю.Стронько. – К.: НАКККіМ, 2010. – 104 с.
6.[ канал  YouTube YouTube з музикою Б.Стронька]: https://www.youtube.com/channel/UCuBtxBRUTpSIEcywF0VFL7A