We do not exaggerate by calling each of our releases "unique" or "exclusive". Ukrainian musical culture is both rich and yet unknown even to us Ukrainians. The release called "Ukrainian piano music of the XVIII-XIX centuries" is no exception, - we present a special selection of music from Ukrainian sentimentalism and romanticism, presented by piano miniatures by Oleksandr and Ilya Lyzohub, L. Illienko, Adrian Danylevskyi Adam Bartsytskyi, Yosyp Vytvytskyi, Tymofiy Bezuhlyi, Tymofiy Shpakovskyi, Apollon Husakovskyi, Vladyslav Zaremba and Vasyl Pashchenko. Today, the names of these "small masters" are rarely seen in concert programs or repertoire of famous pianists, but it is their musical heritage that creates a unique layer of culture, a true mirror of the epoch. These composers are examples of extraordinary talent and professionalism. Among them are virtuoso pianists, artists with impeccable musical education, students of the greatest European composers, and true devotees of professional and amateur music in Ukraine.

Melodious, elegant, emotional music will satisfy everyone`s taste, it touches the most secret strings of the human soul. It relies on Ukrainian national themes.  Dance genres, such as waltz, mazurka, polonaise, quadrille, or écossaise, give a unique lightness and inner joy that every listener can feel. It is unbelievable that this music was created during the revolutions and the period of the active phase of the national liberation movement in Europe when people's lives were difficult and turbulent, and it was hard to predict even the nearest future.

So, by opening the treasury of Ukrainian piano music of the XVIII-XIX centuries, we can get closer to understanding the Ukrainians who lived at that time and even learn from them. How to find peace and enjoy daily despite socio-political instability, how not to lose one's identity in the flow of fashion (for example, musical genres and trends in general), how to give in to one's feelings and not be afraid to look vulnerable or emotional. And finally how to write name your on the tablets of history by doing daily sincere work.
Text: Victoria Antoshevska
Translated by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Mykhaylo Stepanenko (piano).
Sound engineer Yuriy Vinnyk,
Rostock Records, Kyiv, 2003

Українська фортепіанна музика

XVIII-XIX століть

Називаючи кожен свій черговий реліз “унікальним”, “неповторним” чи “ексклюзивним”, ми не перебільшуємо. Справді, українська музична культура настільки багата, наскільки незвідана навіть для нас, українців. Реліз “Українська фортепіанна музика XVIII-XIX століть” не є виключенням, бо ми презентуємо особливу підбірку творів доби українського сентименталізму та романтизму, представлену фортепіанними мініатюрами Олександра та Іллі Лизогубів, Л. Іллєнка, Адріана Данілевського, Адама Барцицького, Йосипа Витвицького, Тимофія Безуглого, Тимофія Шпаковського, Аполлона Гусаковського, Владислава Заремби та Василя Пащенка. Імена цих “малих майстрів” сьогодні рідко побачиш у програмах концертів чи плейлистах іменитих піаністів, проте саме їхня музична спадщина творить унікальний пласт культури, справжнє дзеркало епохи. Постаті цих композиторів – приклади непересічного таланту й професіоналізму. Серед них піаністи-віртуози, митці з бездоганною музичною освітою, учні найвидатніших європейських композиторів, справжні подвижники професійного й аматорського музикування на теренах України.

Благозвучна, витончена, емоційна музика є зрозумілою абсолютно для всіх, бо торкається найпотаємніших струн людської душі. Крім цього, яскравою є опора на національні теми (зокрема, вплив українського мелосу, що його так тонко відчуваємо). П’єси танцювальних жанрів, такі як вальс, мазурка, полонез, кадриль чи екосез, дарують неповторну легкість та внутрішню радість, яку здатен відчути кожен слухач. Неможливо повірити, що ця музика була створення у часи революцій та періоду активної фази національно-визвольного руху в Європі, коли життя людей було тяжким і буремним, і важко було передбачити бодай найближче майбутнє.

Отож, відкриваючи скарбницю української фортепіанної музики XVIII-XIX століть, можемо не лише наблизитись до розуміння світогляду українців, які жили в той час, але і перейняти дещо для себе. Наприклад, як попри суспільно-політичну нестабільність віднайти спокій і насолоджуватися щоденними радостями, як у потоці модного і загальноприйнятого (на прикладі музичних жанрів і тенденцій загалом) не втратити власну самобутність та ідентичність, як цілком віддатися своїм почуттям і не боятися виглядати надто вразливим чи емоціним, і врешті-решт, як щоденною щирою працею закарбувати своє ім’я на скрижалях історії.


Виконавець: Михайло Степаненко (фортепіано). Звукорежисер Юрій Вінник, "Росток Рекордс" Київ, 2003

Текст: Вікторія Антошевська