Borys Yarovynskyi. Biography

Borys Yarovynskyi (1922-2000) was a Ukrainian composer, conductor, and public figure. Member of the National Union of Composers of Ukraine.

He was born in Poltava. In 1942, he graduated from the military conducting faculty of the Moscow Conservatory, and in 1949 from the Kharkiv Conservatory in the composition class of Dmytro Klebanov. He also took lessons from Kharkiv composers Semen Bohatyriov and Mykhailo Tits.

Immediately after graduation, he began active artistic work as a director of choirs and brass bands. He also worked as a consultant and methodologist at the Kharkiv Regional House of Folk Art. Borys Yarovynskyi invested his extensive practical experience and youthful enthusiasm in his work with the Kharkiv Student Symphony Orchestra, of which he was the conductor for a long time.

Yarovynskyi's music was also closely connected with the theater. The composer created music for almost 50 plays and movies, arranged folk melodies, and wrote original pieces for the concert programs of the famous Pavlo Virskyi Dance Ensemble. At his native Kharkiv Shevchenko Drama Theater, he was the head of the musical department for a long time, also creating musical arrangements for performances.

The composer's works are presented in a variety of genres: from large-scale stage works to chamber music. Among them are the opera Lieutenant Schmidt (1970), ballets The Seasons and The Poem of Marina, musical comedies, the oratorio Mala Zemlya, 4 cantatas, 4 symphonies, concertos for solo instruments accompanied by orchestra (including piano), Duma about Zaporizhzhia Sich for voice and symphony orchestra, chamber instrumental ensembles, string quartet, choral works and solo songs. Yarovynskyi also edited and instrumentalized the operas The Fate of Man (1962), The Quiet Don (Hryhoriy Melekhov, 1972) by Ivan Dzerzhynskyi, and Bohdan Khmelnytskyi by Kostiantyn Dankevych (for a new drama by Oleksandr Korniichuk, 1966).

During Yarovynskyi's lifetime, his music was often performed in theaters and at contemporary music venues in Kharkiv and Kyiv, including the Kyiv Music Fest. The composer was an active participant in the musical life of Kharkiv, constantly communicating and collaborating with fellow composers. Today, unfortunately, the name of Borys Yarovynskyi is little known to both the public and Ukrainian musicians. The Ukrainian Live project seeks to initiate a new wave of interest in the composer's vibrant music, which undoubtedly needs to be heard!
Text: Viktoriia Antoshevska
Translated by Taras Demko

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Борис Яровинський. Біографія

Борис Яровинський (1922-2000) – український композитор, диригент, громадський діяч. Член Національної спілки композиторів України.

Народився у Полтаві. У 1942 році закінчив військово-диригентський факультет Московської консерваторії, в 1949 р – Харківську консерваторію у класі композиції Дмитра Клебанова. Крім цього брав уроки у харківських композиторів Семена Богатирьова та Михайла Тіца.

Одразу після закінчення навчання розпочав активну творчу діяльність як керівник хорових капел і духових оркестрів. Працював також консультантом і методистом Харківського обласного Будинку народної творчості. Свій великий практичний досвід і юнацький запал Борис Яровинський вкладав у роботу зі студентським симфонічним оркестром Харкова, диригентом якого був тривалий час.

Діяльність Яровинського була також тісно пов'язана з театром. Композитор створив музику до майже 50 вистав й кінофільмів, аранжував народні мелодії та писав оригінальні твори до концертних програм славетного Ансамблю танцю Павла Вірського. У рідному Харківському драматичному театрі імені Шевченка довгий час обіймав посаду керівника музичної частини, так само займаючись музичним оформленням вистав.

Твори композитора представлені у різноманітних жанрах: від великих сценічних, до камерних. Серед них опера «Лейтенант Шмідт» (1970), балети «Пори року» і «Поема про Марину», музичні комедії, ораторія «Мала земля», 4 кантати, 4 симфонії, концерти для сольних інструментів у супроводі оркестру (зокрема фортепіано), «Дума про Запорізьку Січ» для голосу й симфонічного оркестру, камерно-інструментальні ансамблі, струнний квартет, хорові твори й солоспіви. Яровинський також здійснив редакції та інструментування опер «Доля людини» (1962), «Тихий Дон» ( «Григорій Мелехов», 1972) Івана Дзержинського та «Богдан Хмельницький» Костянтина Данькевича (для нової драматургії редакції Олександра Корнійчука, 1966).

За життя Яровинського його музика нерідко звучала як у театрах, так і на майданчиках сучасної музики у Харкові та Києві, зокрема на фестивалі Київ Музик Фест. Композитор був активним учасником музичного життя Харкова, постійно спілкувався і співпрацював з колегами-композиторами. Сьогодні ж ім’я Бориса Яровинського, на жаль, маловідоме як для публіки, так і для українським музикантів. Проєкт Ukrainian Live прагне ініціювати нову хвилю інтересу до яскравої музики композитора, що, без сумніву, має бути почута!

Текст: Вікторія Антошевська

Джерела:
1. Сайт Харківського державного театру імені Тараса Шевченка.
URL: http://www.theatre-shevchenko.com.ua/news
2. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, Нью-Йорк, 1984. — Т. 10. — С. 3981-3993

Get The App

Stay connected and get the latest content.

Download The App