Oleh Bezborodko. Biography

Oleh Bezborodko (1973, Kyiv) - contemporary Ukrainian composer, pianist, teacher.
He received his primary musical education at the Kyiv State Conservatory Studio School. in 1987-1991, he studied in the piano class under Lina Telnykova at the Glier Kyiv State Music School. He graduated from the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine in 1998 as a pianist (class of I. Pavlova), and in 2006 as a composer (class of Hennadyi Lyashenko).

He improved his skills in assistantship as a pianist (1998-2001), underwent an internship as a pianist in Switzerland at the Neuchâtel Conservatory (1999-2002, class of Sylvian Defern). 

 
Since 2002 he has been working at the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Member of the National Union of Composers of Ukraine, the American Union of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), winner of numerous competitions, including the Lyudkevych competition (Canada, 1995), Joanna Hodges Piano Competition (the USA, 1997), Gradus ad Parnassum Competition (2005), the Revutskyi Prize Laureate (2008) and the Mykola Lysenko Prize (2017). Participant in the Biennale of New Music at Florida State University (the USA, 2015). Member of the jury of many creative competitions. As a concert pianist performed in Europe, the USA, Canada, Cuba. His piano repertoire includes various compositions, a significant part of which are works by Ukrainian authors.
As a composer, Bezborodko works in the genres of symphonic, chamber, choral, and "light" music. His music is expressive and experimental. He participated in art projects at the intersection of different arts. The composer's creative style is characterized by irony over popular themes, experiments with exotic timbres and instruments.
As a composer, Bezborodko works in the genres of symphonic, chamber, choral, and "light" music. His music is expressive and experimental. He participated in art projects at the intersection of different arts. The composer's creative style is characterized by irony over popular themes, experiments with exotic timbres and instruments.
Author of works in various genres and compositions, in particular for large settings: "Symphony of Desires", "Fairy Tale of Kings" for string orchestra, "Concerto grosso ma non molto" for violin, bassoon and string orchestra, Violin Concerto for wood brass band, Concerto for flute and chamber orchestra in memory of his father, Concerto for violin and orchestra, "Fanfare and Fugue" for brass band, "Way to Kaniv" for violin and orchestra (dedicated to T. Shevchenko). He composed numerous paraphrases, choral works, including the choral cycle "Porcelain Pavilion" for mixed choir a capella based on poems by M. Gumilev, chamber pieces, in particular: "Ars naturalis" for flute, clarinet, violin, cello and piano, "Follia Ruthenica" for solo violin, "KOMMOS" (in memory of Bohodar Kotorovyich) for solo violin, "Lion's Breath" for flute, clarinet, violin, cello and piano, "Minionettes and poemettes of our time" for the ensemble Nostri Temporis, and many works for solo instruments, etc.

Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Олег Безбородько. Біографія

Безбородько Олег Анатолійович (1973, м. Київ) – сучасний український композитор, піаніст, педагог. Початкову музичну освіту здобув в школі-студії при Київській державній консерваторії  ім. П. І. Чайковського (Національна музична академiя України ім. П. І. Чайковського (НМАУ), в 1987-1991 рр. навчався як піаніст в класі фортепіано Ліни Тельникової в Київському Державному музичному училищі ім. Р. Глієра. Вищу освіту отримав в  Національній музичній академії України ім. П. І.Чайковського, яку закінчив в 1998 як піаніст (клас фортепіано Ії Павлової), а в 2006 як композитор (клас композиції Геннадія Ляшенка).
Як композитор О. Безбородько працює в жанрах симфонічної, камерної, хорової та «легкої» музики. Його музику відзначає експресивний та  експериментальний характер, а його творчі принципи відповідають естетиці постмодернізму. Брав участь в мистецьких проектах на перетині різних мистецтв.
Вдосконалював свою майстерність в аспірантурі як піаніст (1998-2001), пройшов стажування як піаніст за кордоном у Консерваторії м. Невшатель (1999-2002, клас Сильвіан Деферн). Від  2002 року працює НМАУ. Від 2010 року кандидат наук. Член Національної спілки композиторів України, Американської спілки композиторів, авторів і видавців (ASCAP), лауреат і дипломант чисельних конкурсів, зокрема лауреат конкурсу ім. С. Людкевича (1995, Канада), піаністичного конкурсу Джани Ходжиз (1997, США), конкурсу композиторів «Gradus ad Parnassum» (2005), лауреат Премії ім. Л. Ревуцького (2008) та Премії ім. М. В. Лисенка (2017). Учасник Бієнале нової музики в Florida State University (США, 2015). Член журі багатьох творчих конкурсів. Концертуючий піаніст, виступав в Європі, США, Канаді, на Кубі. В піаністичному репертуарі знаходяться класичні і сучасні твори. Вагому частину репертуару становлять твори українських авторів.

Автор різножанровах та різноманітних за складом творів, зокрема для великого складу: «Симфонія бажань», «Казка королів» (за картиною М. Чюрльоніса)  для струнного оркестру, «Concerto grosso ma non molto» для скрипки, фаготу та струнного оркестру, Концерт для скрипки з духовим оркестром,  Концерт для флейти та камерного оркестру пам‘яті батька, Концерт для скрипки з оркестром, «Фанфари і фуга» для духового оркестру, «Шлях до Канева» для скрипки з оркестром (присвята Т. Шевченку). Скомпонував численні парафрази, хорові твори, зокрема «Порцеляновий павільйон» для мішаного хору a capella на вірші М. Гумильова,  камерні твори, зокрема: «Ars naturalis» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепіано, «Follia Ruthenica» для скрипки соло, «КОММОS» (пам’яті  Богодара Которовича) для скрипки соло, «Подих Лева» для флейти, кларнета, скрипки, віолончелі та фортепіано, «Міньонети та поеметти нашого часу» для ансамблю Nostri Temporis, та ряд творів для інструментів соло (Етюд-елегія для фортепіано, цикл «П’ять багателей» для фортепіано) та ін.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Іванова І. Олег Безбородько: «В академічній музиці має бути наставник» // Музика. Український інтернет-журнал. URL: http://mus.art.co.ua/oleh-bezborodko-v-akademichnij-muzytsi-maje-buty-nastavnyk/
Бентя Ю. Олег Безбородько: «У серйозній музиці немає форматів!» // Музика. Український інтернет-журнал.URL http://mus.art.co.ua/oleh-bezborodko-u-serjoznij-muzytsi-nemaje-formativ/
Перцов М. О.   Композиторський стиль Олега Безбородька: візії постмодерну // Культура і сучасність. НАКККіМ. Київ. Нр.1. 2019. С. 134-138.
Олег Безбородько, композитор і піаніст. URL: https://bezborodko.webs.com/bioukrainian.htm