Anatolyi Kos-Anatolskyі 

АНАТОЛІЙ КОС-АНАТОЛЬСЬКИЙ 

1909 - 1983

 Anatolyi Kos-Anatolskyі. Biography

Anatolyi Kos (1909, Kolomyia - 1983, Lviv, pseudonym Kos-Anatolskiy) - famous Ukrainian composer, teacher, pianist, public figure, winner of the National Shevchenko Prize of Ukraine.

He came from a well-respected family of a doctor from Kolomyia. He began studying music as a child under the guidance of his mother. Studying at Stanislaviv (now Ivano-Frankivsk) gymnasium, he founded a choir, started recording songs; in 1927, he entered the Faculty of Law at the Lviv University and the Lysenko Higher Music Institute, from which he transferred to the Szymanowski Conservatory, following his piano teacher Taras Shukhevych. He studied music theory and composition under Severyn Barbaga, and additionally took singing lessons from Odarka Bandrivska.
 
He received a law degree in 1931. In 1933 - a diploma of a music teacher, then in 1934-1937, he taught music and theoretical disciplines at the Stryi branch of the Lysenko Higher Music Institute. In 1931 he directed the Lviv Ukrainian Student Theater "Merry Lviv", for which he wrote songs. In the 1930s he collaborated with the Jablonski Jazz Chapel (Yabtso Jazz). In 1938-1939 he worked as a lawyer in the town of Zalizka.
After the beginning of the Soviet regime in 1939, Kos-Anatolskyi worked as an accompanist at the Lviv House of Pioneers, a music school teacher, and wrote music for performances at the Lviv Music and Drama Theater. During the war, he remained in Lviv. In 1945, he joined the Union of Soviet Composers of Ukraine, and from 1951 until the end of his life, he remained chairman of the Lviv regional branch of the Union of Soviet Composers of Ukraine.
Since 1952, worked as a teacher at the Lviv State Conservatory (now the Lysenko Lviv National Academy of Music).
He wrote 500 pieces of music and hundreds of critical publications, wrote poetry. His poems were set to music by other composers. Among his songs, "Oh, girl, from a grain nut" is famous for its incredibly luxurious melody and sincere mood. Motives of Hutsul folklore with its bright inflammatory rhythms and intonations are reflected in many vocal and choral works, for example, the song "I'll be in the mountains", the choir "Kolomyia town". An exciting achievement of the author was his music for performances of the Maria Zankovetska Lviv Drama Theater, in which he managed to convey witty, lively, close to the spoken language intonations of Lviv city songs of the thirties. He is the author of ballets "The Jay's Wing", "Dovbush's Handkerchief", "Orysya"), two piano concertos, and a harp concerto, piano preludes, and cycles related to national and patriotic themes. Some of his works were returned to the concert stage only in the 90s.
He died in 1983 in Lviv.

Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Анатолій Кос-Анатольський. Біографія

Анатолій Йосипович Кос (1909, м. Коломия – 1983, м. Львів, псевдонім Кос-Анатольський) – відомий український композитор, педагог, піаніст, громадський діяч, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Походив з інтелігентної родини лікаря з Коломиї. Заняття музикою розпочав в дитинстві під керівництвом матері. Навчаючись у Станіславівській (сьогодні Івано-Франківськ) гімназії, створив хор, почав записувати пісні, в 1927 р. вступив паралельно на юридичний факультет Львівського університету і у Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка (ВМІ), звідки перейшов у Консерваторію ім. К. Шимановського услід за своїм учителем фортепіано Тарасом Шухевичем.
Теорію музики і композицію вивчав у Северина Барбага, додатково брав уроки співу у Одарки Бандрівської.

Отримав в 1931 р. диплом юриста, а в 1933 – диплом вчителя музики, після в 1934-1937 р. викладав у Стрийській філії ВМІ ім. М. Лисенка музично-теоретичні дисципліни. В 1931 р. керував Львівським українським студентським театром малих форм «Веселий Львів», для якого писав пісні. В 30-х роках співпрацював з «Джаз-капелою Яблонського» («Ябцьо-джаз»). У 1938-1939 рр. працював адвокатом у містечку Залізці.

Після приходу радянської влади в 1939 р. А. Кос-Анатольський працював концертмейстером львівського Будинку піонерів, викладачем музичної школи, писав музику для вистав Львівського музично-драматичного театру. В часі війни залишався у Львові. Після повернення радянської влади, в 1945 р. вступає в Спілку радянських композиторів України та з 1951 р. до кінця життя залишається головою правління Львівського обласного відділення СКУ. Від 1952 р. - викладач Львівської державній консерваторії імені М. В. Лисенка (тепер Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка).

Написав 500 музичних творів і сотню критичних публікацій, писав поезію, його вірші лягли в основу пісень інших композиторів. Серед його пісень особливо розкішною мелодією і щирим почуттям приваблює «Ой, ти, дівчино, з горіха зерня», Мотиви гуцульського фольклору з його яскравими запальними ритмами та інтонаціями знайшли відображення в багатьох вокально-хорових творах, нп., пісні «Ой піду я межи гори», у хорі «Коломия місто». Цікавим здобутком автора була його музика до вистав Львівського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, в якій він зумів передати дотепні, жваві, близькі до розмовної мови інтонації львівської міської пісні тридцятих років. Разом з тим в його спадщині значне місце посідають балети («Сойчине крило», «Хустка Довбуша», «Орися»), два фортепіанні концерти та концерт для арфи, фортепіанні прелюдії і цикли, пов’язані з національно-патріотичною тематикою, що були відроджені на концертній естраді лише в 90-х рр. ХХ ст.

Помер в 1983 р. у Львові.


Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Терещенко А. А. Кос-Анатольський. Київ, 1986. 80 с.
Дубровний Т. Фортепіанна творчість А. Кос-Анатольського в проекції стилю доби. Львів, 2007. 184 с.