Nyzhankivskyi/Lysenko by Thomas Mellan

Nestor Nyzhankivskyi, Mykola Lysenko

The Nyzhankivskyi/Lysenko release eliminates all existing stereotypes and overpowers the rules of the project because it simultaneously highlights the music of two composers for two different instruments. The common denominator that united Nestor Nyzhankivskyi's Prelude and Fugue (organ version) and Mykola Lysenko's Elegy in Memory of Taras Shevchenko for piano is the performer - the young French pianist, organist, and composer Thomas Mellan. The delicacy, sense, expression, and creativity with which the musician approached the performance of the Ukrainian repertoire is impressive. But it is not surprising, because Thomas is a real professional and a friend of Ukraine: he has given concerts in Lviv and participated in the events of the International Organ Festival and the Lviv Organ Residence.

Interestingly, well-known works in the interpretation of Thomas Mellan acquire new colors and shades. The original arrangement, the perfectly selected registers, and the convincingly constructed form of Nyzhankivskyi's Prelude and Fugue shows the composer's idea in a new way. According to listeners, Mellan is a "rock star" in organ art: his skill makes any piece sound unsurpassed! The musician also managed to capture the idea and character of Lysenko`s Elegy in memory of the great Kobzar. This work is filled with a sense of sorrow and reverence, it has memory, depth and sincerity.

Having performed the works of Ukrainian composers, Thomas Mellan not only joined the large-scale strategy of Ukrainian Live but, above all, demonstrated his support and solidarity with Ukrainians who are fighting every day for the right to live in their country: great, free, and independent!
Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Thomas Mellan - organ, piano
2022

Музика Нижанківського та Лисенка

Нижанківський Нестор, Лисенко Микола

Реліз Нижанківський/Лисенко руйнує усі стереотипи та стандарти проєкту, бо одночасно висвітлює музику двох композиторів для двох різних інструментів! Спільним знаменником, що об’єднав Прелюдію та фугу Нестора Нижанківського (версія для органа) та Елегію пам’яті Тараса Шевченка Миколи Лисенка для фортепіано є виконавець – молодий французький піаніст, органіст та композитор Томас Меллан. Делікатність, чуття, експресія та креатив, з яким іноземець підійшов до виконання українського репертуару, вражає. Але не дивує) Бо Томас –  справжній професіонал і друг України: він неодноразово концертував у Львові, брав участь в заходах Міжнародного органного фестивалю та Львівської органної резиденції.

Цікаво, що добре відомі твори в інтерпретації Томаса Меллана набувають нових барв та відтінків. Оригінальне аранжування, досконало підібрані регістри, переконливо вибудована форма Прелюдії та фуги Нижанківського змушують по-новому подивитися на задум композитора. За відгуками слухачів, Меллан – це “рок-зірка” в органному мистецтві: його майстерність змушує будь-який твір звучати неперевершено! Так само вдало музиканту вдалося вловити ідею і характер лисенкової Елегії пам’яті великого Кобзаря. Цей твір сповнений відчуттям скорботи та пошани, у ньому пам’ять, глибина та щирість.
Виконавши твори українських композиторів, Томас Меллан не лише доєднався до масштабної стратегії Ukrainian Live, а, насамперед, продемонстрував свою підтримку та солідарність з українцями, які щодня виборюються право жити у своїй країні: великій, вільній та незалежній! 
Виконавець: Томас Меллан (орган, фортепіано).

Текст: Вікторія Антошевська