Volodymyr Pavenskyi. Biography

Volodymyr Pavenskyi (born 1957) is a Ukrainian composer, teacher, and sound engineer.
Volodymyr Pavenskyi was born in Chernivtsi. In 1972, he entered the Music Theory Department of the Chernivtsi Music School, graduated from it in 1976.  After two years of service in the Armed Forces, in 1979 he entered the Preparatory Department of the Composition Faculty of the Mykola Lysenko Lviv State Conservatory (now the Lviv National Music Academy). A year later, he began full-time studies in the class of Viktor Kaminskyi, who had just started teaching at the conservatory. Now Professor Kaminskyi always recalls Pavenskyi as his first student.
After graduating in 1985 and until 2018, Volodymyr Pavenskyi worked at the Lviv TV and Radio Company, first as a sound engineer and later as the head of the sound engineers department, while composing his own works in various forms, genres, and thematic areas. Since 1994, he has been a member of the Lviv organization of the Union of Composers of Ukraine.

Since 2003, he has been working as a composition teacher at the Solomiya Krushelnytska Lviv Specialized Music Boarding School. In 2012, Volodymyr Pavenskyi won the Kosenko Prize for his children's choral concert From Winter to Winter for double choir and soloists based on calendar songs.

The composer is a regular participant in the Kyiv Music Fest, Premieres of the Season, spiritual and folklore festivals, including the Great Carol Festival (Lviv).

Pavenskyi's style is characterized by diversity, polystylistics, attention to all components and details of the musical material, including the search for original musical themes. Tending towards neoclassical and neo-romantic musical language, the composer experiments with modern sound writing, elements of twelve-tone diatonic, chromaticism and microchromaticism, sonority, and archaic sources. One of the key sources of inspiration for the composer is national folklore, which he refers to, in particular, in choral and chamber-instrumental compositions.

Volodymyr Pavenskyi's music heritage covers various genres. Among them are two symphonies (one of them is chamber), works for symphony and string orchestra, chamber and piano music (cycles and individual pieces), music for tv performances (including a performance based on Ivan Franko's "Oh, I'll Go to Boryslavka"), pop songs and romances to the words of Ukrainian and foreign poets. Choral music plays a key role in Pavenskyi's work: several spiritual works, large-scale Liturgy and All-Night Vigil a`cappella, works on secular and national themes, and numerous arrangements of folk songs. Volodymyr Pavenskyi's children's choral music sounds loud and confident on Ukrainian and foreign scenes. Fruitful cooperation with the Solomiya Choir of the Solomiya Krushelnytska Music Boarding School for over 20 years has resulted in dozens of works for children's choirs. With Pavenskyi's works, the choir has won international competitions in 14 countries: Serbia, the Netherlands, the Czech Republic, Greece, and Norway, Canada, Austria, Belgium, and others.
Text: Viktoriia Antoshevska
Translated by Taras Demko

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Володимир Павенський. Біографія

Володимир Павенський (народився 1957 року) – український композитор, педагог, звукорежисер.
Родом Володимир Павенський з Чернівців. У 1972 поступив на музично-теоретичний відділ Чернівецького музичного училища, яке закінчив 1976 року.  Після дворічної служби у Збройних Силах у 1979 році вступив на підготовчий відділ композиторського факультету Львівської державної консерваторії (нині Львівської національної музичної академії) імені Миколи Лисенка. За рік розпочав навчання на денній формі в класі Віктора Камінського, який тільки-но почав викладати в консерваторії. Тепер вже професор Камінський весь час згадує Павенського як свого першого студента.
Після закінчення навчання у 1985 році і до 2018 року Володимир Павенський працював у телерадіокомпанії “Львів” спочатку звукорежисером, а згодом завідувачем відділу звукорежисерів, паралельно компонуючи власні твори у різноманітних формах, жанрах  і тематичних напрямках. З 1994 року є членом львівської організації Спілки композиторів України.

Починаючи з 2003 року працює викладачем композиції у Львівській спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької. У 2012 році Володимир Павенський став лауреатом премії імені Косенка за дитячий хоровий концерт ”Від зими до зими” для подвійного хору та солістів за мотивами календарних пісень.

Композитор є постійним учасником фестивалів сучасної музики “Київ Music Fest”, “Прем’єри сезону”, духовних і фольклорних фестивалів, зокрема “Велика коляда” (Львів).

Композиторському стилю Павенського притаманна різнобарвність, полістилістика, увага до всіх компонентів і деталей музичного матеріалу, зокрема до пошуку оригінальних музичних тем. Тяжіючи до неокласичної та неоромантичної музичної мови, композитор активно експерементує з модерним звукописом, елементами дванадцятитонової діатоніки, хроматики та мікрохроматики, сонористикою, архаїчними джерелами. Одним з ключових джерел натхнення для композитора є національний фольклор, до якого він звертається зокрема в хорових та камерно-інструментальних композиціях.

Твори Володимира Павенського охоплюють різні жанри. Серед них дві симфонії (одна з них камерна), твори для симфонічного та струнного оркестру, камерна та фортепіанна музика (цикли та окремі п’єси), музика до телевистав (зокрема вистава за твором Івана Франка “Ой піду я в Бориславку”), естрадні пісні та романси на слова українських та зарубіжних поетів. Ключове місце в творчості Павенського займає хорова музика: низка сакральних творів, масштабні Літургія та Всенічна a`cappella, твори на світську і національну тематику, численні обробки народних пісень. Гучно і впевнено з українських та зарубіжних сцен звучить дитяча хорова музика Володимира Павенського. Плідна понад 20-літня співпраця з хором “Соломія” музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької генерувала створення десятків творів для дитячого хору. З творами Павенського колектив здобув перемоги на міжнародних конкурсах у 14 країнах: Сербії, Голландії, Чехії, Греції, Норвегії, Канаді, Австрії, Бельгії та інших.
 

Текст: Вікторія Антошевська

Get The App

Stay connected and get the latest content.

Download The App