Ukrainian musical history is exceptionally interesting, multifaceted, and not fully known even by Ukrainians. The release of the archival recording of the Piano Sextet by Vasyl Barvinskyi is an example of a valuable find of the past. The recording was made in 1939 by famous Lviv musicians: Roman Savytskyi, Roman Kryshtalskyi, Oleksandr Pezhanskyi, Yevhen Kozulkevych, and Lev Turkevych. And today it is available for listening in the Ukrainian Live Classic mobile app, which is used by thousands of music lovers around the world.

Vasyl Barvinskyi composed Variations for two violins, viola, cello, double bass, and piano in the Ukrainian style in 1914-1915 in Prague. The work was highly praised by Barvinskyi's teacher, Vitezslav Novak, and immediately caught on with the performers and the public. It is the first Ukrainian chamber work for such a group and, indeed, one of Barvinskyi's most performed works. The manuscript of the sextet was lost in 1940, so after returning from the Mordovian camps in 1958, Barvinskyi started recreating the score from memory. The composer almost completely reconstructed the musical material, except for the last 30 bars. This work was completed after Barvinskyi's death by his longtime colleague Stanislav Lyudkevych.  

Barvinskyi's favorite form of chamber music was the variation. Here the musical material is developed through variant deployment and genre contrast, which also comes from folklore. The sextet dedicated to the memory of Mykola Lysenko is also a cycle of variations on the author's theme. It consists of a theme and six variations of a different character, tempo, and size, some of which have titles: the second variation is called Scherzo, the third is called Lirnyky (the culmination of the cycle), the fifth is called Dumka, and the sixth is called Kolomyika. Barvinskyi himself characterized his work as follows: "The sextet is 6 variations on a rather large theme (26 bars). In the theme, as well as in the variations, I tried to give as much of the spirit of Ukrainian folk music as possible not only in melody but also in harmony." According to some other memoirs, the composer interpreted the cycle as five variations with an extended finale in the form of a rondo sonata ("Kolomyika"), but this does not lose the idea of the cycle's integrity.

The bright Ukrainian genre, emotional expressiveness, and melody demonstrate the high artistic value of the work both in the context of twentieth-century Ukrainian music and also in the national chamber-instrumental tradition in general.
Text by Victroriia Antoshevska
Translated by Taras Demko
Performed by:
Roman Savytskyi - piano,
Roman Kryshtalskyi - first violin,
Olexander Pezhanskyi - second violin,
Yevgen Kozulkevych - viola,
Lev Turkevych - cello.

Archive record from 1939, sound engineer Olexander Pezhanskyi.


Фортепіанний секстет

Василь Барвінський

Українська музична історія – надзвичайно цікава, багатогранна і не до кінця звідана навіть українцями. Реліз архівного запису Фортепіанного секстету Василя Барвінського – приклад цінної знахідки минулого. Запис було здійснено 1939 року відомими львівськими музикантами: Романом Савицьким, Романом Криштальським, Олександром Пежанським, Євгеном Козулькевичем та Левом Туркевичем. А сьогодні він доступний для прослуховування в мобільному додатку з українською класикою Ukrainian Live Classic, яким користуються тисячі любителів музики в усьому світі.

Варіації для двох скрипок, альта, віолончелі, контрабаса і фортепіано в українському стилі Василь Барвінський компонував у 1914-1915 роках у Празі. Твір отримав високу оцінку викладача Барвінського – Вітезслава Новака, і одразу припав до душі виконавцям і публіці. Це перший український камерний твір для такого складу і, справді, один з найбільш виконуваних творів Барвінського. Рукопис секстету було втрачено 1940 року, тому після повернення з мордовських таборів у 1958 році Барвінський взявся відтворювати партитуру з пам’яті. Композитор практично повністю реконструював нотний матеріал за виключенням останніх 30 тактів. Цю роботу після смерті Барвінського завершив його багаторічний колега Станіслав Людкевич.  

Улюблена форма камерних циклів Барвінського – варіаційна. У ній музичний матеріал розвивається шляхом варіантного розгортання та жанрової контрастності, що теж походить від фольклору. Секстет, присвячений пам`яті Миколи Лисенка, так само є циклом варіацій на авторську тему. Він складається з теми і шести варіацій різного характеру, темпу і розміру, деякі з яких мають заголовки: друга варіація – Скерцо, третя – “Лірники” (кульмінація циклу), п’ята – Думка, шоста – Коломийка. Сам Барвінський так охарактеризував свій твір: "Секстет – це 6 варіацій на доволі велику тему (26 тактів). Так, у темі, як і в варіаціях, я намагався віддати не тільки в мелодиці, але й у гармонії якнайбільше духа української народної музики." За деякими іншими спогадами, композитор трактував цикл як п’ять варіацій з розгорнутим фіналом у формі рондо-сонати (“Коломийка”), але від цього ідея цілісності циклу не втрачається. Яскрава українська жанровість, емоційна виразність та наспівна мелодика демонструють високу художню цінність твору не лише в контексті української музики ХХ століття, а й загалом, у площині національної камерно-інструментальної традиції.
Текст: Вікторія Антошевська
Виконавці:
Роман Савицький - фортепіано, Роман Криштальський - перша скрипка, Олександр Пежанський - друга скрипка, Євген Козулькевич - альт, Лев Туркевич - віолончель,

Архівний запис 1939 року, Звукорежисер Олександр Пежанський.

Джерела:
Шуп’яна Т.Г. Фортепіанний секстет В.Барвінського в класі камерного ансамблю, Київ - 1991.
firstclasssales.hu/intelbook/view/fortepiannyy-sekstet