Vasyl Barvinskyi. Biography

Vasyl Barvinskyi (1888, Ternopil - 1963, Lviv) - an outstanding Ukrainian composer, pianist, teacher, music critic, music, and public figure.
     Barvinskyi was born into a respected Galician family. He began his music education at the age of 8 at the private school of Karol Mikuli, then studied under Willem Kurtz. After graduating from high school he entered the Faculty of Law at Lviv University. He received his higher musical education in 1905 in Prague, at Charles University at the Department of Musicology and the Conservatory (composition - Vitezslav Novak, piano - W. Kurz and J. Golffeld). After graduating in 1911, he remained in Prague until 1915. The Prague period includes piano opuses - Sonata in C major, cycle "Love", five preludes, "Ukrainian Suite", cycle "Canzona. Serenade. Improvisation", romances, a collection of arrangements of Ukrainian folk songs for voice with piano, piano Sextet, orchestral work "Ukrainian Rhapsody" and the first part of the cantata "Ukrainian Wedding".

After returning to Ukraine in 1915 from Prague, V. Barvinskyi replaced S. Lyudkevych as director of the Mykola Lysenko Higher Music Institute, worked as a pianist, choirmaster, and teacher, and was actively involved in public life, writing music. In particular, he creates excellent romances "Oh, Prince Moon", "Blessed be you" and "Psalm of David", arrangements of folk songs, a collection of piano arrangements of carols and Christmas carols, a collection of "Our sunny plays the piano", several variational piano cycles, Piano Concerto, pieces for violin and piano and for cello and piano, etc.


Famous pianists Daria Hordynska-Karanovych, Roman Savytskyi, Halyna Levytska, Oleh Kryshtalskyi, Maria Krykh-Uhlyar, Maria Krushelnytska, and others studied piano in his class.
During the years of German occupation, the Conservatory teachers continued to work, obtaining permission to operate a music school. In the first postwar years, thanks to the efforts of V. Barvinskyi, the activities of the Conservatory and the specialized music school withing it (now the Lviv Secondary Specialized Music Boarding School named after Solomiya Krushelnytska) were resumed. 
However, in 1948, on a denunciation, Barvinskyi was arrested and sent with his wife to the Mordovian camps for ten years. His manuscripts were burned in the courtyard of the Conservatory. However, most of the works were restored by the composer after his return from exile in 1958. His students in the diaspora preserved other copies of Barvinskyi`s works.
Vasyl Barvinskyi died at the age of 75 in 1963 in Lviv. In 1964, thanks to composer Anatoliy Kos-Anatolskyi and musicologist Stephania Pavlyshyn, he was officially rehabilitated.

Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Василь Барвінський. Біографія

Василь Олександрович Барвінський (1888, м. Тернопіль - 1963, м. Львів) – видатний український композитор, піаніст, педагог, музичний критик, музично-громадський діяч.
     В. Барвінський народився в інтелігентній галицькій родині. Музичну освіту розпочав у 8 років у приватній школі Кароля Мікулі, потім у Вілема Курца. Після закінчення гімназії вступає на юридичний факультет Львівського університету. Вищу музичну освіту здобував з 1905 р. у Празі, у Карловому університеті на музикознавчому відділенні та у консерваторії (композиція - Вітезслав Новак, фортепіано - В. Курц і Я. Гольфельд). Після закінчення студій в 1911 р. залишається в Празі до 1915 р. До празького періоду належать фортепіанні опуси -  Соната Cis-dur, цикл «Любов», п’ять прелюдій, «Українська сюїта», цикл «Канцона. Серенада. Імпровізація», солоспіви, збірка обробок українських народних пісень для голосу з  фортепіано, фортепіанний Секстет, оркестрова «Українська рапсодія» та перша частина кантати «Українське весілля».
Після повернення в Україну в 1915 р. з Праги В. Барвінський заступає С. Людкевича на посту директора  Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка, працює як піаніст, хормейстер і педагог, активно включається в суспільне життя, пише музику.
Зокрема творить чудові солоспіви «Місяцю князю», «Благословенна будь» і «Псалом Давида», обробки народних пісень, збірник фортепіанних обробок колядок і щедрівок, збірку «Наше сонечко грає на фортепіано», декілька варіаційних фортепіанних циклів, Фортепіанний концерт, п’єси для скрипки з фортепіано та для віолончелі з фортепіано та ін. В його класі фортепіано навчались  відомі  піаністи Дарія Гординська-Каранович, Роман Савицький, Галина Левицька, Олег Криштальський, Марія Крих-Угляр, Марія Крушельницька та інші.

В роки німецької окупації зберіг колектив викладачів консерваторії, добившись дозволу на діяльність музичної школи. У перші повоєнні роки завдяки старанням В. Барвінського відновилась діяльність консерваторії, і спеціалізованої музичної школи при ній (тепер Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької). Проте в 1948 р. за безпідставним доносом В. Барвінський був заарештований і разом з дружиною висланий у мордовські табори на десять років. На подвір’ї консерваторії були спалені його рукописи. Проте більшість творів вдалось відновити композитору по пам’яті після повернення з заслання в 1958 р., інші копії творів зберегли учні митця в діаспорі.

Помер Василь Барвінський у віці 75 років у 1963 р. у Львові. У 1964 р. стараннями композитора Анатолія Кос-Анатольського та музикознавця Стефанії Павлишин його було офіційно реабілітовано.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська


Література:
Павлишин С. Василь Барвінський. Київ, 1989. 87 с.
Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Статті і матеріали. Ред.-упор. О. Смоляк. Тернопіль, 2003. 192 с.