Oleksandr Kozarenko. Biography

Olexander Kozarenko (1963, Kolomyia) - composer, pianist, scholar, teacher, public figure.
He graduated from the Lyudkevych Lviv State Music College as a pianist under Yevhenia Ahroskina, studied composition under Mykhaylo Lemishka. In 1982, Kozarenko entered the piano faculty at the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine to study under Professor Vsevolod Vorobyov, in 1984 became a laureate of the Lysenko Republican Competition of Pianists, at the same time studied composition at the Conservatory and was a graduate student under Myroslav Skoryk.

Since 1992, Kozarenko taught at the Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, in 2006-2010 he headed the Department of Music Theory. Since 2010, he has been working at the Ivan Franko Lviv National University and is a visiting professor at the Ukrainian Free University in Munich.
 
As a Ukrainian music performer, he has prepared many monographic concert programs, including music by Mykola Lysenko, Borys Lyatoshynskyi, and Anatoliy Kos-Anatolskyi. The most important monograph in his musicological work is "Ukrainian national musical language: genesis and current trends."
 Kozarenko works in the genres of symphony, opera, ballet, chamber, and instrumental, vocal, and theatrical music. His works are firmly present in the repertoire of many leading orchestras and performers of Ukraine, performed on prestigious national and foreign stages. The emotionality, neo-romanticism of his music is mainly due to the dominance of theatricality: he wrote music for more than sixty performances in various theaters. In the contemporary compositional technique, he is attracted by the expression of meaningful symbolism.
He uses allusions to biblical, ancient, folklore images, appeals to different nations' literary heritage, and awakens vivid plot and picture associations. The individual style of the composer is clearly manifested in stage opuses: chamber cantata "Pierrot Dead Loops" on poems by Mykhail Semenko, ballet music set to the novel by Leopold von Sacher-Masoch "Don Juan of Kolomyia," a melodrama based on the tragedies by Aeschylus "Oresteia", chamber opera "Redemption Time" on the poems of Ukrainian poets of the XVII-XVIII centuries, chamber and instrumental works "Concerto Ruteno," "Konzertstück, "Sonata quasi una fantasia", "Sinfonia estravaganza" and others. Religious themes are essential in the work of Kozarenko.


Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska
These themes are revealed in both strictly canonical and paraliturgical forms, in the programs of instrumental pieces. This group includes "Irmologion" for strings, "Songs of the Mother of God", the oratorio "Passions of the Lord Our God, Jesus Christ", several liturgies, "Ukrainian Requiem" for soloists, mixed choir, and symphony orchestra. This music is deeply related to the national church tradition, and at the same time is modern due to complex of means of expression.

Listen to music in the App 
Слухати музику в додатку

Олександр Козаренко. Біографія

Олександр Володимирович Козаренко (1963, м. Коломия) - композитор, піаніст, вчений, педагог, громадський діяч.

 Закінчив Львівське державне музичне училище ім. С. Людкевича як піаніст у Євгенії Агроскіної, займався композицією у Михайла Лемішка. У 1982 році О. Козаренко вступив на фортепіанний факультет Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (тепер Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського) до професора Всеволода Воробйова, у 1984 році став лауреатом Республіканського конкурсу піаністів імені М. Лисенка, паралельно вчився композиції в консерваторії та аспірантурі у Мирослава Скорика.
З 1992 р. О. Козаренко викладав у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка (тепер Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка), в 2006-2010 рр. очолював кафедру теорії музики, з 2010 р. працює у Львівському національному університеті ім. І. Франка та є гостьовим професором Українського Вільного університету в Мюнхені.
Як виконавець української музики підготував ряд монографічних концертних програм, зокрема з творів Миколи Лисенка, Бориса Лятошинського, Анатоля Кос-Анатольського. В музикознавчому доробку найважливішою є монографія «Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку».

 О. Козаренко працює у жанрах симфонічної, оперної, балетної, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори міцно увійшли до репертуару ряду провідних колективів та виконавців України, виконуються на престижних національних та зарубіжних сценах. Емоційність, неоромантичність його музики в значній мірі зумовлена домінантою театральності: він написав музику до понад шістдесяти вистав різних театрів. У новітній композиторській техніці його приваблює висловлення з її допомогою багатозначної символіки, він перекидає арки до біблійних, античних, фольклорних образів, звернення до літературної спадщини різних народів та епох будить яскраві сюжетно-картинні асоціації. Індивідуальний стиль митця яскраво проявляється в сценічних опусах: камерній кантаті «П’єро мертво петлює» на вірші Михайля Семенка, балеті за Леопольдом фон Захер-Мазохом «Дон Жуан з Коломиї», мелодрамі за трагедіями Есхіла «Орестея», камерній опері «Час покаяння» на вірші українських поетів ХVII−XVIII ст., в камерно-інструментальних творах «Concerto Ruteno» «Konzertstück» «Sonata quasi una fantasia» «Sinfonia estravaganza» та ін. Важливе місце посідає в творчості О.Козаренка релігійна тематика, що розкривається як в строго канонічних, так і в паралітургічних формах, в програмах інструментальних творів. До названої групи відносяться «Ірмологіон» для струнних, «Богородичні пісні» ораторія «Страсті Господа Бога Нашого, Ісуса Христа», кілька літургій, «Український реквієм» для солістів, мішаного хору й симфонічного оркестру. Ця музика глибинно споріднена з національною церковною традицією, а водночас сучасна за комплексом виразових засобів.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Коменда О. І. Олександр Козаренко – піаніст, композитор, музикознавець Луцьк, 2017. 252 с.
Кияновська Л. Українська музична культура: навч. посіб. Львів, 2008. С. 321-325.